Uhnaagiýn Hurelsuh — Mongoliýanyň täze Prezidenti saýlandy

Uhnaagiýn Hurelsuh — Mongoliýanyň täze Prezidenti saýlandy

Mongoliýanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär, ýurtda häkimlik edýän Mongol halk partiýasynyň ýolbaşçysy Uhnaagiýn Hurelsuh umumymilli saýlawlarda ýeňiş gazanyp, ýurduň täze Prezidenti boldy. Bu barada MONSAME agentliginiň maglumatlaryna salgylanyp, TASS habar berýär.

Maglumatlara görä, saýlawçylaryň 776 müňüsi Hurelsuha, öňki parlament deputaty Dangaasurengiýn Enhbata 235 müňe golaýy, oppozisiýadaky Demokratik partiýanyň ozalky başlygy Sodnomzunduýn Erdene bolsa 67 müňüsi ses berdi.
Baş saýlaw toparynyň hasabatlaryna laýyklykda, saýlaw uçastoklarynyň ýapylmazyndan öň ýarym sagadyň dowamynda ses bermäge hukugy bolan saýlawçylaryň 2 millionyndan 1,17 milliondan gowragy dalaşgärlere ses berdiler.
Saýlawa gelenleriň görkezijisi 52,69 göterime barabar boldy.
Saýlawlaryň dowamynda ýurduň çäginde saýlaw uçastoklarynyň 2 müňüsi döredildi. Konstitusiýa girizilen üýtgeşmelere laýyklykda, Mongoliýanyň ýaşaýjylary ýurduň Baştutanyny ilkinji gezek 6 ýyl möhlete saýladylar.