Niderlandly zenan türgen 10 km aralyga ylgamakda dünýä rekordyny täzeledi

Niderlandly zenan türgen 10 km aralyga ylgamakda dünýä rekordyny täzeledi

Niderlandly ýeňil atletikaçy Sifan Hassan Niderlandlarda geçirilen ýaryşlarda 10000 metr aralyga ylgamakda dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Halkara ýeňil atletika federasiýasy habar berýär. Muny sportrbc.ru ýetirýär.

Türgen bu aralygy 29 minut 6,82 sekuntda geçdi. Mundan öňki rekord 2016-njy ýylda Braziliýanyň Rio-de-Žaneýro şäherinde geçirilen Olimpiýa oýunlarynda goýuldy. Rekord efiopiýaly türgen Almaz Aýana degişli bolup, ol 29 minut 17,45 sekuntdy.

“Bu biziň Tokio taýýarlyk görüp, ýerine ýetiren zähmetimiziň ajaýyp tassyklamasydyr. Men niderlandly janköýerlerimiň öňünde rekord goýandygym üçin örän şat” – diýip, türgen aýtdy.

Sifan Hassan iki gezek dünýä çempiony we iki gezek Ýewropa çempiony boldy.