Baýden aňtaw gulluklaryna koronawirusyň gelip çykyşyny 90 günde anyklamagy tabşyrdy

Baýden aňtaw gulluklaryna koronawirusyň gelip çykyşyny 90 günde anyklamagy tabşyrdy

Sputnik gullugynyň ýazmagyna görä, amerikaly hünärmenler koronawirusyň peýda bolmagynyň sebäbi hakynda belli bir netijä gelmegi başarmadylar. Olar munuň ýokançly haýwan bilen adamyň galtaşygynyň netijesidiginem, ylmy barlaghanada adatdan daşary ýagdaýyň ýüze çykmagynyň netijesidiginem anyklap bilmediler. Bu barada ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden mälim etdi.

Ol mart aýynda aňtaw gullugyna koronawirusyň gelip çykyşy barada hasabat taýýarlamagyň tabşyrylandygyny aýtdy.

"Häzirlikçe ABŞ-nyň aňtaw gullugy "mümkin bolan iki ssenariýanyň daşyna jemlendi, ýöne gutarnykly netijä gelmedi"-diýlip, Ak tamyň başlygynyň beýanatynda aýdylýar.

Şol bir wagtyň özünde, Baýden ýurduň aňtaw gullugyna koronawirusyň gelip çykyşy barada maglumat ýygnamak boýunça tagallalary iki esse güýçlendirmegi tabşyrandygyny aýtdy. Şeýle hem olaryň derňewiň netijeleri barada 90 günüň içinde habar bermelidigini belledi.