Baýden aňtaw gulluklaryna koronawirusyň gelip çykyşyny 90 günde anyklamagy tabşyrdy

  • 29.05.2021 21:27
  • 16300
Baýden aňtaw gulluklaryna koronawirusyň gelip çykyşyny 90 günde anyklamagy tabşyrdy

Sputnik gullugynyň ýazmagyna görä, amerikaly hünärmenler koronawirusyň peýda bolmagynyň sebäbi hakynda belli bir netijä gelmegi başarmadylar. Olar munuň ýokançly haýwan bilen adamyň galtaşygynyň netijesidiginem, ylmy barlaghanada adatdan daşary ýagdaýyň ýüze çykmagynyň netijesidiginem anyklap bilmediler. Bu barada ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden mälim etdi.

Ol mart aýynda aňtaw gullugyna koronawirusyň gelip çykyşy barada hasabat taýýarlamagyň tabşyrylandygyny aýtdy.

"Häzirlikçe ABŞ-nyň aňtaw gullugy "mümkin bolan iki ssenariýanyň daşyna jemlendi, ýöne gutarnykly netijä gelmedi"-diýlip, Ak tamyň başlygynyň beýanatynda aýdylýar.

Şol bir wagtyň özünde, Baýden ýurduň aňtaw gullugyna koronawirusyň gelip çykyşy barada maglumat ýygnamak boýunça tagallalary iki esse güýçlendirmegi tabşyrandygyny aýtdy. Şeýle hem olaryň derňewiň netijeleri barada 90 günüň içinde habar bermelidigini belledi.


10.07.2024 13:29
15203

Boeing iki sany 737 MAX heläkçilikleri bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy

Boeing Indoneziýada we Efiopiýada iki sany 737 MAX uçarlarynyň heläkçiligi bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy. Kompaniýa ABŞ-nyň Adalat ministrligi bilen geleşik baglanyşmaga ylalaşdy diýip, Reuters...

20.06.2024 12:54
18092

ABŞ-nyň Newada ştatynda daglyk ýerde syrly aýna sütüni tapyldy

ABŞ-nyň Newada ştatynyň daglyk ýerinde Las-Wegasyň polisiýa bölüminiň işgärleri geň aýna sütüniniň üstünden bardylar. 2024-nji ýylyň mart aýynda Uelsde hem şuňa meňzeş bir obýektiň tapylandygy habar berlipdi diýip...

19.04.2024 22:13
10907

ABŞ soňky 1200 ýylda iň güýçli gurakçylyk bilen ýüzbe-ýüz boldy

Günbatar Wirjiniýa uniwersitetinden (WVU) amerikaly alymlar ABŞ-nyň günbatar böleginiň soňky 1200 ýylda iň güýçli gurakçylyga duçar bolandygyny anykladylar. Ýiti yzgar ýetmezçiligi bu ýerde soňky 23 ýyl bäri saklanýar...

06.04.2024 17:34
25837

Nýu-Ýork sebitinde 4,8 bal ululykda ýertitreme boldy

ABŞ-nyň gündogar kenarynda anna güni 4,8 bal ululykda ýertitreme bolup geçdi. Ýertitremäniň merkezi Nýu-Ýorkdan 64 km günbatarda, Nýu-Jersi ştatynyň Týuksberi şäherinde boldy. Bu barada ABŞ-nyň Geologiýa gullugyna...