Amazon meşhur Metro Goldwyn Mayer kinostudiýasyny satyn alýar

Amazon meşhur Metro Goldwyn Mayer kinostudiýasyny satyn alýar

Amazon internet ägirdi Holliwudyň iň meşhur kinostudiýalarynyň biri bolan Metro Goldwyn Mayer-i satyn alýar. Şertnamanyň bahasy 8,45 mlrd dollara barabar diýlip, Amazon-yň resmi saýtynda habar berilýär. Muny gazeta.ru ýetirýär.

Netijede, kinostudiýa telekeçi Jeff Bezosyň kompaniýasynyň düzümine girer. Amazon MGM konsepsiýasyny üýtgetmegi meýilleşdirmeýär we ol filmleriň önümçiligine goldaw berer. Bu kompaniýanyň telewizion gepleşiklerini döretmek ugrundaky tagallalarynyň üstüni ýetirer.
Mundan başga-da, Amazon-yň MGM tarapyndan döredilen filmleri we teleşoulary Prime Video platformasynda ýerleşdirmäge hukugy bolar.
MGM – 1924-nji ýylda döredilen iň gadymy amerikan kino kompaniýalarynyň biri. Onuň surata düşüren filmleriniň arasynda Jeýms Bond baradaky seriýa, “Rokki”, «Guzularyň dymyşlygy» bar. Umumy alanyňda, onuň 4 müňden gowrak filme hukugy bar. Kompaniýa seriallary hem surata düşürýär. Bu studiýa birnäçe gezek elden-ele geçdi. Onuň iň belli eýeleriniň biri 1969-njy ýylda gözegçiligi ýola goýan amerikan işewüri Kirk Kirkorýan boldy. Soň ol ony birnäçe gezek satdy we satyn aldy.
2010-njy ýylda MGM bankrot işini başdan geçirdi: ol eýýäm köp wagt bäri maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär, kompaniýanyň bergileri 2 mlrd dollar diýlip hasaplanylýar. Amazon üçin MGM-iň satyn alynmagy 2017-nji ýylda 13,7 mlrd dollara Whole Foods satyn alnandan soň, ululygy boýunça ikinji orunda durýar.