Nemes we fin alymlary uglerodyň täze görnüşini tapdylar

Nemes we fin alymlary uglerodyň täze görnüşini tapdylar

Germaniýanyň Marburg uniwersitetiniň we Finlýandiýanyň Aalto uniwersitetiniň ylmy barlagçylary uglerodyň täze görnüşini tapdylar. Onuň galyňlygy bir atoma barabar diýip, Interfax habar berdi.

"Uglerod ulgamy edil grafen ýaly bir atom galyňlykda, ýöne tertipli gözenegi emele getirýän kwadratlardan, altyburçluklardan we sekizburçluklardan ybarat. Olar ýokary mümkinçilikli skanirleýän zond mikroskopiýasy arkaly toruň özboluşly gurluşyny tassykladylar we olaryň elektroniki häsiýetleriniň grafeniňkiden has tapawutlydygyny anykladylar"-diýlip, habarda aýdylýar.

Ýarymgeçiriji bolan grafende her uglerod atomy ýene üç atom bilen baglanyşyp, altyburçly balary öýjügini emele getirýär. Grafenden we uglerodyň beýleki görnüşlerinden tapawutlylykda, täze material diýlip atlandyrylýan bifenilen tor metalyň häsiýetlerine eýedir.