Şugundyr suwy on günde saglygy berkidip biler

Şugundyr suwy on günde saglygy berkidip biler

Şugundyr suwy ýürek-damar ulgamynyň we beýniniň işine oňyn täsir edip biler. Bu barada Angliýadaky Exeter uniwersitetiniň alymlaryna salgylanyp, nation-news.ru habar berdi.

Şugundyr suwunyň ýürek-damar ulgamyna we beýniniň işine täsiri käbir himiki maddalaryň beden tarapyndan gaýtadan işlenmegi bilen bagly bolup durýar. Barlagçylar muny subut etmek üçin degişli synag geçirdiler.  Synag 70 ýaşdan 80 ýaş aralygyndaky 26 adamyň gatnaşmagynda on gün dowam etdi.
Özboluşly synaga gatnaşanlar günde iki wagtyna peýdaly nitratlara we witaminlere baý bolan şugundyr suwuny içdiler. Içgi bedende peýdaly bakteriýalaryň derejesini ep-esli ýokarlandyrdy we çişmä sebäp bolýan mikroorganizmleriň sanyny azaltdy.
Barlagyň netijesi, içginiň bary-ýogy on günde agyz boşlugynyň we içegeleriň mikrobiomasyny ep-esli derejede üýtgedip biljekdigini görkezdi. Barlagyň netijelerini işiň baş awtory Anni Wanhatalo yglan etdi diýip, çeşme belledi.