Lebap welaýatynda söwda we okuw merkezleri işläp başlady

Lebap welaýatynda söwda we okuw merkezleri işläp başlady

1-nji martdan başlap, Lebap welaýatyndaky iri söwda merkezleriniň üçüsi we bir sany okuw merkeziniň işi gaýtadan dikeldildi.

«Türkmen gündogary» gazetinde çap edilen bildirişde şeýle diýilýär:

«Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň 2021-nji ýylyň 28-nji fewralynda geçiren mejlisiniň kararyna laýyklykda 2021-nji ýylyň mart aýynyň 1-inden welaýat Köpugurly söwda bazary, Türkmenabat şäherindäki «Lebap» dynç alyş we söwda merkezi we Kerki şäherindäki Kerki etrap alyjylar jemgyýetine degişli «Altyn asyr» bazary açylyp, işe başlady. Şeýle hem Türkmenabat şäherindäki «Rowaç» tölegli okuw merkezleriniň işe başlandygyny siziň dykgatyňyza ýetirýäris».

Mundan öň, Aşgabat ― Türkmenabat ― Aşgabat ugry boýunça hepdede bir gezek demir ýol gatnawynyň açylandygyny habar beripdik.