Maşynyň gyşda hem ilkinji gezekde otlanmagy üçin näme etmeli?

Maşynyň gyşda hem ilkinji gezekde otlanmagy üçin näme etmeli?

Awtoulagyň ilkinji gezekde otlanmaýan ýagdaýlary seýrek bolanok. Munuň birnäçe sebäbi bolup bilýär, ýöne bu köplenç akkumulýator batareýasy bilen baglylykda ýüze çykýar. Awtoulag hünärmenleri awtoulagyň gyşda hem aňsat otlanmagy üçin näme etmelidigi baradaky maslahatlaryny paýlaşdylar. Muny car.ru ýetirýär.

Awtoulagyňyzyň gyşda birnäçe sagat hereketsiz durandan soň birinji gezekde otlanmazlygynyň sebäbi — hatardan çykan otlama uçguny ýa-da benzin nasosy, şeýle hem akkumulýator bilen baglanyşykly meseleler bolup biler.
Şeýle ýagdaýlaryň öňüni almak üçin ýokary hilli batareýalary satyn almaga çalyşmaly. Hökman meşhur brendleriň önümi däl, ýöne näbelli öndürijidenem däl. Şunda önümiň baha-hil gatnaşygyna aýratyn üns bermek zerurdyr.
Satyn alnanda, önümiň öndürilen senesine serediň, geçmän baslygyp ýatan we şoňa görä, zarýadyny ýitiren önümi satyn almaň.
Üç ýyl töweregi hyzmat edýän pes batareýalary satyn almazlyk, oňa derek has uzak ömri bolan gurşun-kislotaly (AGM), gibrid, gelli ýa-da kalsili batareýalary saýlamak has dogrudyr. Hereketlendirijiniň sygymy onuň görnüşine bagly bolýar. Meselem, 1,5 litrlik benzin agregaty 55 A/sagatlyk akkumulýatory, dizel agregaty bolsa, azyndan, 65 A/sag sygymy talap edýär.
Batareýanyň hyzmat ediş möhletiniň uzaklygy we şoňa görä motoryň kynçylyksyz otlanmagy oňa düşýän agrama, bortdaky elektronikanyň ulanylmagyna we idegine baglydyr. Şonuň üçin batareýanyň ýagdaýyna gözegçilik edip durmak gerek - klemmalary yzygiderli arassalap we çekdirip durmaly, elektrolitiň derejesini barlamaly we zerur bolsa, distillendirilen suw bilen doldurmaly.
Mundan başga-da, hünärmenler starteri 5 sekuntdan uzak towlamazlygy maslahat berýärler, sebäbi bu batareýada energiýanyň biderek sarp edilmegine sebäp bolýar. Şeýle hem, gyş möwsüminde aýda azyndan iki gezek batareýa zarýad beriji bilen zarýad bermäge çalyşmaly.