Iň arzan awtoulaglary bolan ýurtlaryň sanawy düzüldi

Iň arzan awtoulaglary bolan ýurtlaryň sanawy düzüldi

“Söz we iş” (“Слово и дело”) neşiriniň hünärmenleri içerki awtoulag senagatynyň ulag serişdeleriniň iň arzan bahalary bilen meşhur bolan ýurtlaryň sanawyny düzdüler. Sanawy m.njcar.ru getirýär.

Sanawda öňdebaryjylaryň biri Hindistan, bu ýerde ýerli önümçiligiň ulaglaryny örän arzan bahadan satyn alyp bolýar. Mysal üçin, bu ýerde dünýä bazarynda “bahasy bary-ýogy 2 500 dollar bolan awto” hökmünde hödürlenilen hindi awtoulag öndürijisi Tata Motors-yň modeli giňden ýaýrandyr.
Germaniýanyň ýaşaýjylary hem içerki önümçiligiň “ýeňil awtoulaglaryny” arzan bahadan satyn alyp bilýärler, aýratynam, “A” klasyna degişli bolan arzan gibrid görnüşli ykjam ulaglara isleg köp bildirilýär.
Şeýle-de, iň arzan ýerli awtoulaglary bolan ýurtlaryň bäşligine Ýaponiýa girizildi. “Günüň dogýan ýurdunyň” awtoulag bazarynyň 40%-ini kiçi we amatly keý-karlar eýeleýär.
Günorta Koreýadan alyjylar artykmaç töleg we ulag salgytlary ýaly meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolmaýarlar, şonuň üçin taýýar ulaglara goşmaça bahalar ýaýradylmaýar. Bu ýurt iň arzan ulaglary bolan ýurtlaryň “bäşligine” girdi.
Bäşligi ýerli ulag bazary ösen Fransiýa jemleýär. Fransiýada daşky gurşawy gorap saklamak barada “alada etmäge” mümkinçilik berýän ulag meşhurdyr.
Mundan başga-da, ýerli ulaglara arzan bahalar ABŞ-da, Italiýada we Polşada hasaba alyndy.