AstraZeneca koronawirusa garşy sanjymynyň synaglaryny dikeltdi

AstraZeneca koronawirusa garşy sanjymynyň synaglaryny dikeltdi

AstraZeneca farmaseptik kompaniýasy we Oksford uniwersiteti meýletinçileriň birinde ýüze çykan kesel sebäpli togtadylmadan soň, koronawirusa garşy sanjymyň kliniki synaglaryny gaýtadan dikeltdi diýip, kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.

«AZD1222 koronawirusa garşy sanjymyň kliniki synaglary Britaniýada düzgünleşdiriji – Derman serişdelerine we lukmançylyk önümlerine gözegçilik boýunça edara (MHRA) tarapyndan synaglaryň dowam etdirilmeginiň howpsuzdygy barada tassyklanma kabul edilenden soň gaýtadan dikeldildi... AstraZeneca we Oksford uniwersiteti anyk lukmançylyk maglumatyny (meýletinçiniň keseli barada) açyk aýdanok” – diýlip, kompaniýanyň beýannamasynda aýdylýar.

Öň habar berşimiz ýaly, 6-njy sentýabrda dünýäniň ähli ýurtlarynda synaglar halkara düzgünleşdirijileriň gatnaşmagynda bolup geçen wakalary garaşsyz öwrenmegiň zerurlygy sebäpli togtadyldy. Ýagdaýy gözden geçirenden soň, Britan topary synaglary dowam etdirmek bolýar diýen netijä geldi.

“Derňewiň ähli gatnaşyjylaryna we synaglara gatnaşyjylara ähli zerur maglumatlar ýetiriler, ol kliniki synaglary geçirmegiň düzgünlerine we düzgünleşdiriji ülňülere laýyklykda halkara kliniki registrlerde hem çap ediler... Kompaniýa tutuş dünýä boýunça saglygy goraýyş edaralary bilen işleşmegi dowam etdirer” – diýlip, beýannamada bellenilýär.

Kompaniýanyň ýolbaşçysy Paskal Sorio AstraZeneca kompaniýasynyň özüniň taýýarlaýan sanjymynyň koronawirusdan goraýandygyny ýa-da ýokdugyny ýylyň ahyryna çenli anyklamagy göz öňünde tutýandygyny aýtdy.