AstraZeneca koronawirusa garşy sanjymynyň synaglaryny togtadýandygyny habar berdi

AstraZeneca koronawirusa garşy sanjymynyň synaglaryny togtadýandygyny habar berdi

AstraZeneca britan-şwed farmaseptik kompaniýasy ABŞ-da koronawirusa garşy sanjymynyň synagynyň üçünji tapgyryny hassalaryň birinde ýaramaz täsiriň ýüze çykandygy sebäpli togtatdy. Bu barada kompaniýanyň wekiline salgylanmak bilen “Stat” lukmançylyk žurnaly ýazýar. Muny rg.ru ýetirýär.

Neşir meýletinçide sanjymdan soň nähili görnüşli ýaramaz täsiriň bellige alnandygyny anyklaşdyranok, ýöne häzir hünärmenler onuň ýüze çykmagynyň sebäbini anyklamaga çalyşýarlar. Neşiriň çeşmeleri gürrüňiň Beýik Britaniýada ýaşaýan adam barada gidýändigini belleýärler. Olaryň maglumatlary boýunça, ol synaglaryň ikinji ýa-da üçünji tapgyryna gatnaşypdyr.
AstraZeneca-nyň sanjymy Oksfordyň hünärmenleri bilen bilelikde taýýarlanylýar. Awgustda synaglar ABŞ-da üçünji tapgyra geçdiler. Öň olar Beýik Britaniýada, Braziliýada we GAR-da başlapdy.
AstraZeneca – Birleşen Ştatlar tarapyndan koronawirusa garşy sanjymy taýýarlamak üçin pul bölünip berlen üç kompaniýanyň biri. Ol munuň üçin milliard dollardan gowrak aldy. Ýokary täsirli dermanlary taýýarlamagyň üstünde Moderna, Merck we Pfizer, Johnson & Johnson kompaniýalarynyň hünärmenleri hem iş alyp barýar. Ak öýüň maglumatlary boýunça, umumy alanyňda, ABŞ-nyň edarasy bu taslamalara 12 milliard dollar goýdy.