Türkmenistana "Hyundai" awtobuslarynyň täze tapgyry geldi

Türkmenistana "Hyundai" awtobuslarynyň täze tapgyry geldi

Hyundai kompaniýasynyň (Koreýa Respublikasy) “All New Super Aero City” awtobuslarynyň 38 sanysy Türkmenbaşy halkara deňiz portuna gelip düşdi we Aşgabat şäherine iberildi.

Munuň özi şu ýylyň mart aýynda Hyundai korporasiýasy bilen "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň arasyndaky täze modifikasiýaly awtobusyň 400 sanysyny üpjün etmek baradaky şertnama laýyklykda ýurdumyza gelmeli şäheriçi ulagyň ilkinji tapgyrydyr.
Meşhur awtoulag öndürijisi 2008-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edip gelýär. Bu döwür içinde awtobus parkyna 1200-den gowrak ulag gelip gowuşdy. "Hyundai" awtobuslary paýtagtyň ähli şäher ugurlarynda diýen ýaly hereket edýär.
Awtobuslaryň täze modifikasiýasy ýokary rahatlygy we has gowulandyrylan howpsuzlyk funksiýalary bilen tapawutlanýar, olaryň hereketlendirijileri Ýewro-4 ekologik howpsuzlygy standartlaryna laýyk gelýär. Kompaniýa ätiýaçlyk şaýlary we sarp ediş serişdeleri bilen hem üpjün eder.