77-nji Wenesiýa film festiwaly açyldy

77-nji Wenesiýa film festiwaly açyldy

77-nji Wenesiýa film festiwaly açyldy. Munuň özi pandemiýa başlaly bäri, kino äleminiň dünýä derejesindäki ilkinji wakasy boldy. Bu barada Euronews habar berýär.

Dünýäniň iň gadymy film görkezilişini öz içine alýan Biennale direksiýasy koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dörän ýagdaýlara seretmezden, däp bolan formatdan ýüz öwürmedi we çäräni onlaýn ýagdaýda geçirmedi.

"Biz öýden çykmaly, kinoteatra gitmeli, ýene-de gowy filmleri düşürmeli. Kinematograf mundan artyk karantinde oturyp bilmez. Zerur bolan ähli howpsuzlyk çärelerini görüp, baryny täzeden başlamaly we muny mümkin zada öwürmeli" diýip, Wenesiýa film festiwalynyň direktory Alberto Barbera belleýär.

Şu ýyl festiwalda “Altyn ýolbars” baýragy ugrunda 18 film bäsleşer, olaryň arasynda kino sungatynyň tanymal şahsyýetleri Andreý Konçalowskiý, Janfranko Rozi, Kornel Mundrutso, Majid Majidi dagynyň hem döredijilik işleri bar. Ýaryşdan daşary, festiwala gatnaşyjylar Pedro Almodowaryň täze filmi görkeziler. Foruma 50 ýurtdan jemi 65 film gatnaşar. Halkara emin agzalaryna meşhur awstraliýaly aktrisa Keýt Blanşet başlyklyk eder.
Tomaşaçylaryň arasynda howpsuz aralygy üpjün etmek maksady bilen, ähli zallardaky oturgyçlaryň sany azaldyldy. Myhmanlar teatrlarda-da, daşarda-da örtük ​​geýmeli edildi. Girelgede her kimiň temperaturasy ölçelýär. Emma Barbera bu çärelere ýakyn wagtda öwrenişilip, adamlaryň, öňküleri ýaly, kinodan lezzet alyp biljekdigine ynanýar.
Festiwal 12-nji sentýabra çenli dowam eder.