Alym adamyň garramagynyň üç esasy döwrüni sanap geçdi

Alym adamyň garramagynyň üç esasy döwrüni sanap geçdi

Gerontolog, Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň habarçy agzasy Alekseý Moskalýow biologik nukdaýnazardan organizmiň garramagynyň üç döwri barada gürrüň berdi. Bu barada "Komsomolskaýa Prawdanyň" alym bilen geçiren söhbetdeşligine salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär.

Hünärmeniň pikiriçe, birinji döwür köpeliş funksiýasynyň tamamlanýan döwri bolan 45 ýaşda başlaýar.
Indiki "öwrülişik nokady" 60 ýaşa gabat gelýär. Bu döwürde öýjükleriň bölünmegi we dokumalaryň täzelenmegi juda haýallaýar, bu bolsa bedeniň ýaşaýyş üçin möhüm funksiýalaryna täsir edýär.
"Netijede, adamda ortaça üç sany hroniki keseli döreýär" - diýip, gerontolog aýdýar.
Soňky döwür - 75 ýaşda dokumanyň öýjükden daşary gurluşlary hatardan çykýar. Beden gorag päsgelçiliklerini ýitirýär. Netijede, hroniki keselleriň sany ýedä çenli artýar.
Moskalýow şu agzalan sanlaryň hemmesiniň adamyň ýaşaýyş-durmuşyna - iýmitlenişine, fiziki maşklara, daşky gurşawyna we stres derejesine baglydygyny aýtdy. Şeýle hem lukman hroniki keselleri ir anyklamagyň we wagtynda bejermegiň zerurdygyny ýatlatdy.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň klassifikasiýasyna görä, adam 65 ýaşdan 75 ýaşa çenli gartaşan hasaplanýar we garrylyk diňe 75 ýaşdan soň başlaýar.

Şeýle hem okap bilersiňiz: