Gan basyşyny peseltmegiň aňsat usuly mälim edildi

Gan basyşyny peseltmegiň aňsat usuly mälim edildi

Zeýtun ýagyny gündelik iýmek gan basyşyny peseldip biler. Melburndaky La Trobe uniwersitetiniň alymlary şeýle netijä geldiler. Olaryň bu babatdaky ylmy işi “MedicalXpress” žurnalynda çap edildi diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Hünärmenler synag üçin 50 meýletinçini saýladylar. Olaryň ýarysyna üç hepdeläp birinji gezekde sykylan ýag, galan ýarysyna bolsa arassalanan ýag iýdirildi. Synag döwründe gatnaşýanlaryň hiç hili derman serişdesini ulanmandygy bellenildi.
Netijede, birinji topardaky adamlarda merkezi arterial basyş 2,5 göterim, periferiýa sistolik basyş bolsa 2 göterim azaldy.
Alymlar bu täsiri zeýtun ýagynyň dürli işjeň birleşmelere baýlygy bilen düşündirdiler. Onuň düzüminde çişmä garşy we antioksidant häsiýetleri bolan polifenollar bar.

Şeýle hem okap bilersiňiz: