BSGG Türkmenistana kislorod konsentratorlarynyň ugradylandygy barada habar berdi

BSGG Türkmenistana kislorod konsentratorlarynyň ugradylandygy barada habar berdi

17-nji awgustda Türkmenistana 89 sany kislorod konsentratorlaryndan ybarat tapgyr gelip gowuşdy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan iberilen bu ýük Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine muzdsuz esasda gowşuryldy. Bu barada BSGG-niň resmi saýtyna salgylanyp, ORIENT habar berýär.

Dem almasy kyn bolan näsaglara niýetlenen bu enjamlar lukmançylyk edaralaryna paýlanylyp berler.
Kislorod konsentratory — bu daşky atmosferadan kislorodyň malekulalaryny bölüp almak, olary toplamak we arassa kislorod akymy görnüşinde bermek üçin niýetlenen enjam. Ol kislorod bejergisinde — ýagny, näsaga atmosfera howasyndakydan has ýokary konsentrasiýadaky kislorod berlende ulanylýar.
Bu hili enjam ýiti respirator kesellerine, şol sanda koronawirusa garşy göreşde peýdalanylýar.
Öň, habar berşimiz ýaly, BSGG-den Türkmenistana şahsy goranyş serişdeleriniň tapgyry gelip gowşupdy. BSGG ýurdumyza lukmançylyk örtükleriniň 320 müňüsini, respiratorlaryň 130 müňüsini, ýüz örtükleriniň 88 müňden gowragyny, äýnekleriň 18 müňden gowragyny hem-de halatlaryň 12 müňden gowragyny iberdi.
Ýatladyp geçsek, iýul aýynda Türkmenistana sapar bilen gelen BSGG-niň wekiliýeti ýurdumyzyň COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almak we oňa garşy göreşmek boýunça netijeli çäreleri görendigini belledi.
Häzirki wagtda Türkmenistanda koronawirus bilen kesellemegiň ýeke ýagdaýy hem hasaba alynmady.