«Halkbank» POS-terminallarynyň ýerini tutjak mobil programmany işe girizer

«Halkbank» POS-terminallarynyň ýerini tutjak mobil programmany işe girizer

«Halkbank» döwlet täjirçilik banky sanlylaşmagyny dowam edýär: ol özüniň müşderileri üçin töleg mümkinçiliklerini artdyrjak «Halkbank terminal» mobil programmasyny işe girizmäge taýýarlyk görýär.

Täze programma söwda we hyzmat kärhanalarynda tölegler geçirilýän POS-terminallarynyň ýerini tutar. Munuň üçin diňe bu programmany smartfonyňyza ýükläp almak, şeýle hem satyn alnan zatlaryň we hyzmatlaryň nagt däl töleglerini çalt we aňsat geçirmek üçin telefonyň ekranyna birnäçe gezek basmak ýeterlikdir.
Programma, müşderilere bolşy ýaly, satyjylar üçin hem amatlydyr, çünki olar munuň üçin ýörite enjam satyn almaly bolmazlar. Täze çözgüt, esasanam, kiçi kärhanalarda nagt däl tölegleriň ulanylyşynyň gerimini giňeltmäge ýardam eder.
«Halkbank terminal» programmasy arkaly, tas islendik smartfon hiç hili goşmaça enjamsyz hem POS-terminalyna öwrüler.

Şeýle hem okap bilersiňiz: