«Halkbank» kartlarynyň ulanyjylaryna keşbek hyzmaty girizildi

«Halkbank» kartlarynyň ulanyjylaryna keşbek hyzmaty girizildi

2020-nji ýylyň 2-nji ýanwaryndan «Halkbank» TDTB «Altyn Asyr» kartyny — aýlyk kartlaryny ulanyjylarynyň ählisine «keşbek» hyzmatyny birikdirdi. Bu hyzmat ulanyjylary nagt däl hasaplaşyklara höweslendirmekligi maksat edinýär. Eýsem, bu hyzmatyň özeni nämeden ybarat? Bu barada ORIENT habar berýär.
«Keşbek» - bu harytlara we hyzmatlara nagt däl hasaplaşyklar amala aşyrylanda sarp edilen serişdeleriň belli bir bölegini yzyna gaýtarylyp berilmegini aňladýar. Ýagny, sarp edijilik harytlaryny satyn almak, şeýle hem gözellik salonlarynda, awtoussahanalarynda, myhmanhanalarda we ş.m. ýerlerde müşderiler «Altyn Asyr» kartlaryny ulanmak arkaly hasaplaşsalar, onda «Halkbankyň» islendik müşderisi sarp eden serişdesiniň umumy möçberinden 1,5 göterimini yzyna alar.
Dükandan 100 manatlyk haryt aldyňyzmy? Onda siziň kartyňyza 1,5 manat dolanyp geler. Awtomobiliň haýsy hem bolsa bir ýerini bejertmek üçin 2000 manat tölediňizmi? Ýene-de 30 manat yzyna alarsyňyz.
Bir aýyň dowamynda «Altyn Asyr» kartlary arkaly harytlara we hyzmatlara töleg geçirilende täze-täze girdejiler keşbekiň umumy möçberine goşulyp durar. Her aýyň 25-ine bolsa, kartyň hasabyna geçirilip durar.

Habarlaşmak üçin telefonlar: +99312444837, +99312227323