Saglygyňy goramak üçin nagt däl hasaplaşyklary ulanyň — Türkmenistanyň Merkezi banky

Saglygyňy goramak üçin nagt däl hasaplaşyklary ulanyň — Türkmenistanyň Merkezi banky

Türkmenistanyň Merkezi banky (TMB) ýurdumyzyň ýaşaýjylaryny saglyklaryny goramak üçin nagt däl hasaplaşyk mümkinçiliklerinden has köp peýdalanmaga çagyrdy. Bildiriş «Türkmenistan» gazetinde çap edildi.

«Nagt däl hasaplaşyklar tölegleri has çalt amala aşyrmaga, peýdaly hyzmatlary gije-gündiziň dowamynda ulanmaga we saglyk howpsuzlygyny we serişdeleriň howpsuzlygyny üpjün etmäge mümkinçilik berýär» diýlip, habarda aýdylýar.

TMB raýatlary internet we Mobile-Bank hyzmatlaryna, elektron söwda platformalaryna we galtaşyksyz tölegleriň mümkinçiligine üns bermäge çagyrdy.
Şeýle-de bolsa, bankomatdan nagt pul almak zerurlygy ýüze çyksa, gorag lukmançylyk maskalaryny ulanmak we nobata duranda 2 metr howpsuz aralygy saklamak maslahat berilýär. TMB öz ýüzlenmesinde:

«Ýokarda görkezilen maslahatlary ulanmak bilen öz saglygyňyzy gorarsyňyz we bank ulgamynyň hyzmatlary tarapyndan döredilen ýeňilliklerden doly peýdalanarsyňyz» - diýýär.

Şeýle hem okap bilersiňiz: