Türkmenistanda «Altyn Asyr» bank kartlaryna «Cashback» hyzmaty ornaşdyrylýar

Türkmenistanda «Altyn Asyr» bank kartlaryna «Cashback» hyzmaty ornaşdyrylýar

Türkmenistanyň banklary nagt däl hasaplaşyklary giňeltmek, şeýle hem bank kartlaryny ulanyjylar üçin ýeňillikleri döretmek maksady bilen, häzirki wagtda «Altyn Asyr» bank kartlaryna «Cashback» hyzmatyny ornaşdyrýar. Bu barada Turkmenportal habar berýär.
«Cashback» sözi iňlisçeden terjime edilende, «Cash» - kassa, pul, «Back» - yzyna, gaýtarmak diýmegi aňladýar. Ýagny, bank kartlary ulanylanda, kartlar arkaly töleg geçirilende tölegiň belli bir möçberi kartyň eýesine yzyna gaýtarylyp berilýär.
Harytlar we hyzmatlar üçin töleg edilende karta gaýtarylyp geçirilýän puluň göterimi banka baglylykda üýtgäp bilýär. Şeýle hem, käbir banklarda «Cashback» göterimleri töleg terminalyna baglylykda hem üýtgäp bilýär. Mysal üçin, eger-de töleg terminaly banka degişli bolsa, onda bir hili göterim, eger-de başga banka degişli bolsa, onda başga hili göterim tutulyp biler. Bu bank tarapyndan kesgitlenilýär.
Has jikme-jik maglumatlary web-sahypalarynda ýa-da banklaryň sorag-jogap gulluklaryndan tapyp bilersiňiz.
Hyzmatlaryň bu görnüşi halkara tejribesinde hem giňden ornaşdyrylandyr. «Cashback» hyzmatynyň maksady müşderileri nagt däl hasaplaşyklary amala aşyrmaklyga çekmek bolup durýar.