Lukman ertirlik üçin iň peýdaly tagamy atlandyrdy

Lukman ertirlik üçin iň peýdaly tagamy atlandyrdy

Ertirlik naharynda düzüminde hem beloklary, hem uglewodlary saklaýan tagam iýlen ýagdaýynda peýdalydyr — diýip, berhiz lukmany Ýuliýa Çehonina “Zwezda” telekanalyna gürrüň berdi. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

“Ertirligiňe tabagyň diňe bir düzümden ybarat bolmaly däl. Meselem, bu bizde  şüleden yabart bolýar” – diýip, ol belleýär.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, uglewodlar ir bilen energiýa çeşmesi hökmünde adam üçin zerurdyr. Ýöne süýtli heýgenek ýa-da syrnik görnüşinde kabul edip bolýan beloklardan ýüz öwrüp, adam onuň tutuş bir güne ýeterlik normasyny alyp bilmän galyp biler.

“Eger-de biz günümize ýeterlik belok kabul etmesek, onda onuň ornuna artykmaç ýagdyr uglewodlary alarys — başgaça bolup bilmez” – diýip, Çehonina düşündirdi.

Dietolog munuň artykmaç agramyň döremegi bilen baglydygyny aýdyp, sözüni jemledi.

Şeýle hem okap bilersiňiz: