Şähdiňi açýan önüm atlandyryldy

Şähdiňi açýan önüm atlandyryldy

Gawunyň etinde saklanýan peýdaly maddalar nerw ulgamyna oňyn täsir edýär we şähdiňi açmaga ýardam berýär diýip, “Moskwa” şäher habarlary agentligine saglygy goraýşyň paýtagt departamentiniň ştatdan daşary baş hünärmen dietology Antonina Starodubowa gürrüň berdi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Hünärmen gawunyň düzümine witaminleriň köp mukdarynyň, foliý turşusynyň, beta-karotiniň we köp sanly minerallaryň girýändigini düşündirdi. Bu toplumyň kömegi bilen önüm antioksidant täsirini hem ýüze çykarýar, ýürek-damar ulgamynyň işini gowulandyrýar we aterosklerozyň hem-de onkologiýa keselleriniň öňüni alyjy hasaplanýar diýip, ol sözüniň üstüni ýetirýär.
Muňa garamazdan, Starodubowa gawuny aram ýagdaýda we gapma-garşylyk ýok bolsa iýmelidigini ýatlatdy.

“Hatda iň peýdaly önümiň hem howpsuz däldigini ýatdan çykarmaly däl. Gawunyň ýokary glikemiýa görkezijisini hasaba almak bilen, bir günde 300-400 gramdan köp (iki-üç bölek) iýmezlik maslahat berilýär. Artyk kabul etmek artykmaç agrama we semremä getirip bilýär” – diýip, lukman sözüni jemleýär.