Norwegiýa elektrokarlary satmak boýunça dünýä lideri boldy

Norwegiýa elektrokarlary satmak boýunça dünýä lideri boldy

Şu ýylyň ýanwar-iýun aralygynda Norwegiýanyň çäginde täze döwrebap elektrokarlaryň söwdasy 48,2 göterime çenli ýokarlandy. Şonuň netijesinde döwlet häzirki günde elektrik awtolaryň satuwy boýunça öňdebaryjy orny eýeledi. Şu wagta çenli Norwegiýanyň çäginde gibrid ulag serişdeleri 69,1 göterim satyn alyndy. Bu awtomobilleriň bu klasy üçin rekord bolup durýar. Bu barada car.ru habar berýär.

Ekologiki taýdan arassa ulaglary satyn almakda döwlet bähbidiniň hasabyna, özüniň gibrid wersiýalaryny, şeýle-de elektrokarlaryny döredýän tas her bir öndüriji Norwegiýanyň awtobazarynda bolmaga çalyşýar. Şu ýylyň birinji ýarymýyllygynda Volkswagen AG awtobrendiniň ulag serişdeleri has köp meşhurlyga eýe bolmagy başardylar.

Belläp geçsek, öň, Swikkau şäherçesinde ýerleşýän Volkswagen awtokärhanasynyň hünärmenleriniň elektrik çekiş güýjünde işleýän ulag serişdelerini çykarmaga girişendikleri habar berildi. Hünärmenleriň aýtmagyna görä, “ýaşyl” awtomobiller biziň döwrümizde ýaş awtomobilçileriň arasynda uly meşhurlyga eýe bolýar.
Norwegiýanyň çäginde iň meşhur ekologiki taýdan arassa awtolaryň bäşliginde birinji orny Audiniň e-Tron awtomobili eýeledi – 5 619 sany. Ikinji orunda Volkswagenden e-Golf görnüşi ýerleşdi – 3 718 sany. Üçünji orny Hyundai markasynyň Kona EV awtosyna berdiler – 2487 awto. Dördünji basgançakda Nissandan Leaf ýerleşdi. Mitsubishiden Outlander awtomobili bäşinji orunda ýerleşdi.