Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

  • 21.06.2024 12:41
  • 18740
Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň Elwington howa menzilinde hasaba alyndy.

Fillipsiň üýtgedilip gurlan arabasy gaz hereketlendirijisi  we agramy deň paýlamak üçin goşmaça tigirler bilen enjamlaşdyrylan. Rekord goýmak ýaryşy wagtynda  oýlap tapyjynyň özi arabanyň tutawajynyň öňüne kebşirlenen ýörite platformada çöke düşüp oturdy.
Öňki rekord eýesiniň 2020-nji ýylda gazanan üstünliginiň sagatda 10 km yza galandygy bellendi.
Fillips iň çalt galtak arabany döretmek pikiriniň dostlukly söhbetdeşlik wagtynda dörändigini boýun aldy. Bu ugurda goýlan rekord barada internetden maglumat gözlänsoň, ony täzelemek kararyna geldi.

 


düýn 23:20
4802

Beýik Britaniýanyň Patyşasy Gernsi adasynyň altynsow geçilerine patyşalyk derejesini berdi

Patyşa Karl III Gernsi adasy bilen baglanyşygy boýunça tanalýan seýrek altynsow geçileriň tohumyna patyşalyk derejesini berdi. Olar indi Gernsiýiň altynsow patyşalyk geçileri diýlip atlandyrylar, bu at bütin dünýädäki...

18.07.2024 11:08
11349

Erkek adam tutuş Irlandiýany bir tigirli welosipedde 5 günde geçip, rekord goýdy

Imon Kiweni Irlandiýany bir tigirli welosipedde 5 gün 5 sagat 23 minutda geçip, täze dünýä rekordyny goýdy. 613 km uzynlykdaky syýahat adanyň iň günorta nokady Mizen-Hedde başlap, iň demirgazyk nokady Malin-Hedde...

17.07.2024 14:06
3569

Ilon Mask X sosial ulgamynyň täze rekordy barada habar berdi

X sosial ulgamynyň eýesi Ilon Mask ulanyjylaryň işjeňligi boýunça täze rekord barada habar berdi. Onuň aýtmagyna görä, platforma bir günde “dünýäde 417 milliard ulanyjy sekuntyny” gazandy. “ABŞ-da ulanyjy sekuntlarynyň...

08.07.2024 14:17
5343

10 funtluk seýrek kagyz puly auksionda 17 000 funt sterlinge satyldy

Angliýanyň Bankynyň haýyr-sahawat auksionynda patyşa Karl III-üň keşbi bolan 10 funtluk kagyz puly 17 müň funt sterlinge (takmynan 21,6 müň dollara) satyldy. Kagyz pulunyň özboluşlylygy onuň HB01 000002 seriýa...