Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

  • 12.06.2024 01:47
  • 38496
Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim Kon-Hi bilen türkmen halkynyň medeni mirasyna bagyşlanylan sergini synladylar.

Bu sergi myhmany türkmen halkynyň ruhy medeniýeti we däp-dessurlary bilen tanyşdyryp, amaly-haşam sungatynyň eserlerini hem-de muzeý gymmatlyklaryny-da özünde jemledi. 
Ogulgerek Berdimuhamedowa koreýaly myhmana halylaryň aýratynlyklary hem-de olaryň türkmen halkynyň durmuşynda eýeleýän uly orny barada gürrüň berdi.
Şeýle hem bu ýerde Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasy Kim Kon-Hi türkmen Modalar öýüniň zenan lybaslarynyň görkezilişini synlady. 
Şeýle hem bu ýerde Ogulgerek Berdimuhamedowa koreýaly myhman zenana ýüpekden dokalan halyny ýadygärlik sowgat berdi.


Şu pursatda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol ikitaraplaýyn duşuşyklaryny tamamlap, öz maşgalalarynyň ýanyna goşuldylar hem-de bu ýerdäki uly suraty synladylar. Onda halkymyzyň buýsanjy we guwanjy türkmen ahalteke bedewiniň hem-de türkmen alabaýynyň keşbi ussatlyk bilen şekillendirilipdir. 
Gurbanguly Berdimuhamedow ahalteke bedewi hem-de türkmen alabaýy barada gürrüň berip, olaryň türkmen halkynyň milli gymmatlygydygyny we buýsanjydygyny aýtdy.


düýn 07:39
3537

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
7926

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5080

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

06.06.2024 13:13
6225

Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çapdan çykdy

5-nji iýunda Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä gününe gabatlanyp, Türkmenistanyň Gyzyl kitabynyň 4-nji neşiri çap edildi. Türkmenistanyň Gyzyl kitaby ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ýagdaýyny takyk görkezmek bilen...