Aşgabatda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň gatnaşmagynda Türkmen-koreý işewürlik maslahaty geçirildi

  • 11.06.2024 16:04
  • 12351
Aşgabatda Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň gatnaşmagynda Türkmen-koreý işewürlik maslahaty geçirildi

Şu gün, 11-nji iýunda Aşgabatda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda döwlet saparynda bolýan Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol bilen türkmen-koreý işewürlik maslahatyna gatnaşdy. Türkmen-koreý işewürlik maslahaty Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda geçirildi.

Koreýanyň “Ýonhap” habarlar gullugynyň habar bermegine görä, Prezident Ýun Sok Ýol öz ýurdunyň senagat we tehnologiýa nou-haulary bilen Türkmenistanyň baý serişdelerini birleşdirmek bilen iki ýurduň arasynda ykdysady arabaglanyşygyň döredilip bilinjekdigini belledi.
Iki ýurduň hökümet we işewür wekilleriniň 200-den gowragynyň gatnaşmagynda geçirilen türkmen-koreý işewürlik maslahatynda çykyş eden Prezident Ýun Türkmenistanyň tebigy gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýandygyny belläp, Günorta Koreýanyň senagatlaşmak we öňdebaryjy tehnologiýlar pudagyndaky tejribesiniň geljekde hyzmatdaşlygygyň täze ugurlaryny döretjekdigini belledi.
Ol koreý kompaniýalaryny Türkmenistandaky energetika we senagat taslamalaryna işjeň gatnaşmaga çagyrdy.


şu gün 19:04
866

Türkmenistanyň wekiliýeti Wengriýa iş saparyny amala aşyrdy

18-nji iýunda Budapeştde Türkmenistan bilen Wengriýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, wenger...

şu gün 11:53
3379

Türkmenistanyň we Polşanyň DIM-leri hyzmatdaşlyk maksatnamasyna gol çekdiler

Warşawada Türkmenistan bilen Polşanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Ahmet Gurbanow, polýak tarapyna Polşanyň...

18.06.2024 16:46
9729

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

18.06.2024 16:33
19186

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...