Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

  • 11.06.2024 13:49
  • 20369
Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar.

Hususan-da,

  • "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri "Toyota Corolla" kysymly ýeňil taksi awtoulaglaryna;
  • "D" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan sürüjileri "Toyota Coaster" we "Toyota Hiace" kysymly kiçi göwrümli awtobuslara sürüji hökmünde işe kabul edýär.

Şeýle hem «Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ edara-kärhanalara, hojalyk jemgyýetlerine, hususy kärhanalara we islendik raýatlara döwrebap awtobuslary, kiçi göwrümli awtobuslary hem-de ýeňil taksi awtoulaglaryny sagatlaýyn sargyt etmek hyzmatlarynyň barydygyny ýatladýar.

Salgysy: Aşgabat ş., Çoganly ýaşaýyş toplumy, Atamyrat Nyýazow şaýolynyň 422-nji jaýy, Halkara Awtomenzil.
Telefonlar:
44-35-38;
44-35-20;
+99361493495.


18.06.2024 18:26
27834

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
26622

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 06:26
13988

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...

10.06.2024 16:01
14113

“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär. Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär: Aksiýa №1:...