Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

 • 11.06.2024 14:27
 • 26455
Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny hödürleýär.

 

Açyk asman görnüp duran kaşaň palatkalar özboluşly dizaýna eýe bolup, ýurdumyzda ilkinji gezek ulanylýar. Bu hili palatkalar islendik howa şertlerine garamazdan, myhmanlaryň özlerini rahat duýmagy, medeniýetli dynç almagy üçin şertleri üpjün edýär.
“Şamelek Pavilion” 2 müň adama çenli niýetlenen bu hili döwrebap palatkalary bilen islendik dabaralaryň myhmanlaryň ýadynda uzak wagtlap ýakymly ýatlama bolup galjakdygyny kepillendirýär.
“Şamelek Pavilion-yň” ussat aşpezleri bolsa toý tagamlarynyň datly hem lezzetli bolmagyny üpjün edýärler. Ofisiantlar hem öz gezeginde toýa gelen myhmanlaryň dynç almaklary üçin ýokary hilli hyzmat ederler.

 

“Şamelek Pavilion” şeýle hem şu hyzmatlary hödürleýär:

 • Göçme restoranlar;
 • Han palatalar;
 • Ak öýler;
 • Kofe-bar;
 • Stol-stullar;
 • Bio hajathana;
 • Dürli görnüşli gap-gaçlar;
 • Gelinalyjy hyzmaty;
 • Kendibar (süýjülikler stoly).

“Şamelek Pavilion-yň” hödürleýän hyzmatlary, palatkalaryň aýratynlyklary bilen has ýakyndan tanyşmak üçin Instagram sahypasyna girip görüň.
Habarlaşmak üçin:
+993 65728834,
+993 65728968,
+993 12415160.

TmCars: Şamelek Toý mekany


düýn 18:26
23778

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 13:49
20259

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...

11.06.2024 06:26
13864

Ortaça temperatura + 42 gradus: Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (10.06 - 16.06)

Şu hepdede ýurdumyzda yssy bolmagyna we birnäçe welaýatlarda gysga wagtlaýyn ýagşyň ýagmagyna garaşylýar. Käbir sebitlerde howanyň ortaça temperaturasy + 42 gradus bolar. Aşgabatda hepdäniň başynda üýtgäp durýan...

10.06.2024 16:01
14064

“Hem arzan al, hem sowgat al”: Elite elektronika dükanynda Gurban baýramy mynasybetli AKSIÝA başlanýar

Lomaý we bölek bahadan öý hojalyk harytlaryny hödürleýän «Elite Elektronika» dükany Gurban baýramy mynasybetli 11-20-nji iýun aralygynda AKSIÝA yglan edýär. Aksiýa laýyklykda 5 sany şert hödürlenýär: Aksiýa №1:...