Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

  • 11.06.2024 06:37
  • 7317
Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

Iňlis aýdymçysy Ed Şiran Therapuss podkastynda 2015-nji ýylda smartfondan ýüz öwürmek kararyna gelendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, ol yzygiderli habarlardan we ondan gyssagly jogap talap edýän “sms-leşmek medeniýetiniň” basyşyndan bizar bolupdyr.

“Takmynan 15 ýaşymdan bäri men şol bir telefon belgini ulanýardym. Indem men meşhur boldum, telefonymda 10 müň töweregi kontakt bardy we şol adamlaryň hemmesi maňa mydama zat ýazýardy, menem olara hemişe bir zatlar diýip jogap bermeli bolýardym " – diýip, ol ýatlaýar.

Şiran özüni hemmä jogap bermäge borçly hasaplaýandygyny, munuň bolsa onuň wagtyny alyp,  ýakynlary bilen doly derejeli gatnaşyk saklamaga päsgel berýändigini aýtdy.

“2015-nji ýyldan bäri mende telefon belgi ýok. Ýakynda “Boston Seltiks” oýnuna gidenimde özümi surata düşürmek üçin maňa telefon berdiler, ýöne şondan soň men ony ulanmadym " – diýip, sazanda sözüniň üstüni ýetirdi.

Häzirki wagtda Şiran diňe iPad we e-poçta ulanýar.

“E-poçta seretmek üçin günde bir sagat wagt aýyrýan, köplenç, ony ulagda otyrkam barlaýaryn. Hatlary saýhallaýaryn we jogap ýazýaryn. Bu maňa wagtymy gözegçilikde saklamagy aňsatlaşdyrýar. <…> Onsoňam aragatnaşyk medeniýetinde şeýle tapawut hem bar, hiç kim poçta boýunça gyssagly jogap berilmegine  garaşmaýar. WhatsApp-da haty okan wagtyň bellijek peýda bolýar, haty bolsa özüňe  amatly wagtda ýazyp ýa-da okap bilýärsiň, esasy zat - jogap berseň bolany ”- diýip Şiran sözüni jemleýär.

Mundan başga-da, sazanda ýekeligiň özi üçin peýdalydygyny aýdýar: aýalyna restoranda ýa-da uçara münülende garaşýarka, sosial ulgamlary sahaplamak üçin telefonyna girmeýär, özi bilen ikiçäklikde galýar we aýdymlary üçin täze pikirleri gözleýär.


27.05.2024 16:06
7195

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda...

18.05.2024 19:01
10011

Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays...

18.05.2024 17:03
5592

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...

17.05.2024 17:57
6516

Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga...