Toyota Camry ahyrsoňy güýçli hereketlendiriji aldy: kuwwaty 230 at güýji, ýangyç sarp edişi - 4,55 l/100 km

 • 09.06.2024 07:20
 • 20414
Toyota Camry ahyrsoňy güýçli hereketlendiriji aldy: kuwwaty 230 at güýji, ýangyç sarp edişi - 4,55 l/100 km

Hytaý bazarynda dokuzynjy nesil iň kuwwatly Toyota Camry hödürlendi. Sedan 2,5 litrlik hereketlendirijiniň esasynda 3,5 litrlik hereketlendirijiniň  ornuny tutjak gibrid güýç gurluşyny aldy diýip, Autohome ýazýar.

Ulgamyň umumy kuwwaty 230 at güýji, bu 2,0 litrlik gibrid Camry-den 32,5 at güýji köp.
Mundan başga-da, awtoulag indi has tygşytly. WLTC usuly bilen ölçenende ýangyç sarp edişi bary-ýogy 4,55 l / 100 km, bu bolsa 2,0 litrlik wersiýanyň görkezijisi bilen deňdir.
Täze önümiň daşky bezeginde-de birnäçe aýratynlyk bar. Sedanyň iň ýokary bezegli görnüşi şu aşakdakylar bilen enjamlaşdyrylan:

 • Üçegi panoramly;
 • Yzky penjiresi elektrik perdeli;
 • Desti gyzdyryjyly;
 • Yzky tirseklikde howa-gözegçiligi dolandyryş düwmesi bar;
 • Sürüjiniň oturgyjy 10 basgançakly elektrik sazlaýjyly;
 • Üç zolakly howa-gözegçilikli;
 • 10 howa ýassygy;
 • Ýagtylygy ýakyndan uzaga awtomatiki geçirişli;
 • TSS 3.0 howpsuzlyk ulgamy toplumy.

Hytaýda täze Camry-niň bahasy 30,3-35,9 müň dollar aralygynda üç sany bezeg derejesinde hödürlenýär.


şu gün 01:40
6367

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...

14.06.2024 11:57
17484

2014-nji ýylyň Camry-si soňky 10 ýylda Toyota-nyň iň ygtybarly awtoulagy bolup çykdy

HotCars neşiriniň geçiren barlagyna görä, Toyota Camry 2014 (halk arasynda "palta Kemri" diýlip tanalýar) soňky on ýylda ýapon öndürijisiniň iň ygtybarly modeli boldy. Sanaw ygtybarlylyk görkezijilerini, seslenmeleriň...

13.06.2024 15:06
10529

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...

11.06.2024 23:23
11695

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...