Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlandy

  • 08.06.2024 00:04
  • 5497
Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň wise-başlyklygyna saýlandy

2024-nji ýylyň 6-njy iýunynda Türkmenistan BMG-niň Baş Assambleýasynyň 79-njy mejlisiniň başlygynyň orunbasarlygyna biragyzdan saýlandy. BMG-niň Nýu-Ýork şäherinde ýerleşýän ştab-kwartirasyndan gelip gowşan bu hoş habary wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda aýtdy.

Raşid Meredow Prezident Serdar Berdimuhamedowy we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy bu şanly waka bilen gutlady.
Döwlet Baştutany bu habary kanagatlanma bilen kabul etdi. Munuň özi ýurdumyzyň alyp barýan oňyn bitaraplyk daşary syýasatynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan giňden goldaw tapýandygynyň ykrarnamasydyr.


şu gün 09:16
2779

Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny Gurban baýramy bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny musulman dünýäsiniň mukaddes baýramlarynyň biri bolan mübärek Gurban baýramy bilen gutlady. “Türkmen halky müňýyllyklardan bäri tämiz we aýdyň ýörelgelere...

şu gün 09:09
5592

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatynda kärendeçileriň iş şertleri bilen gyzyklandy

15-nji iýunda Balkan welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Prezident Serdar Berdimuhamedow Gyzylarbat etrabynyň “Arkaç” daýhan birleşiginiň kärendeçileri ekiz doganlar Annaguly we Aşyrguly Annagulyýewler bilen söhbetdeş...

şu gün 08:58
2677

Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy

15-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Balkan welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň döwlet maksatnamasynyň durmuşa geçirilişi hem-de galla oragynyň depgini bilen...

düýn 18:21
5972

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...