Koreýa Respublikasynyň Prezidenti ilkinji gezek Türkmenistana sapar bilen geler

  • 07.06.2024 16:32
  • 30425
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti ilkinji gezek Türkmenistana sapar bilen geler

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol 11-15-nji iýun aralygynda Türkmenistanda, Gazagystanda we Özbegistanda resmi saparda bolar. Bu barada koreý lideriniň Metbugat gullugy habar berýär.

Belläp geçsek, Ýun Sok Ýol Türkmenistana özüniň ilkinji saparyny amala aşyrýar. Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyndan üstünden 30 ýyldan gowrak wagt geçdi.
Iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklar “Merkezi Aziýa — Koreýa Respublikasy” hyzmatdaşlyk forumynyň çäklerinde üstünlikli ösdürilýär.
Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasy gaz we gazhimiýa pudaklarynda hyzmatdaşlyk edýär. Türkmenistan Koreýa bilen ulag ugrunda-da işjeň hyzmatdaşlygy alyp barýar. Häzirki wagtda türkmen tarapy koreý hyzmatdaşlarynyň gämi gurluşygy babatdaky tekliplerine uly gyzyklanma bildirýär.
2008-nji ýylyň sentýabrynda Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda koreý dili bölümi, 2019-njy ýylyň sentýabrynda Türkmenistanda Patyşa Sejong adyndaky koreý dilini öwrenmek boýunça bilim merkeziniň açyldy.


şu gün 14:12
3981

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...

şu gün 10:37
2917

Türkmen ilçisi Şweýsariýanyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

Türkmenistanyň Şweýsariýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Wepa Hajiýew Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Wiola Amherda ynanç hatyny gowşurdy. Dabara Bern şäherinde Şweýsariýa Konfederasiýasynyň...

şu gün 10:33
1475

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Pakistanyň ilçisi bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Pakistan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahsan Wagan bilen duşuşdy. Türkmenistanyň Mejlisinde habar bermeklerine...

şu gün 10:30
807

Raşid Meredow ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky täze wekili bilen duşuşdy

12-nji iýunda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekilhanasynyň täze bellenilen ýolbaşçysy Jalpa Ratna bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň...