Keniýaly ylgawçy doping zerarly alty ýyl diskwalifikasiýa edildi we dünýä rekordyndan mahrum boldy

  • 07.06.2024 13:46
  • 11229
Keniýaly ylgawçy doping zerarly alty ýyl diskwalifikasiýa edildi we dünýä rekordyndan mahrum boldy

Keniýaly ylgawçy Roneks Kipruto antidoping düzgünlerini bozandygy üçin alty ýyl diskwalifikasiýa edildi. Bu barada Ýeňil atletikada ýaramaz hadysalara garşy göreşmek boýunça garaşsyz edaranyň (AIU) saýtynda habar berilýär.

Kipruto 2023-nji ýylyň 11-nji maýynda ýaryşlardan wagtlaýyn çetleşdirildi. Türgeniň diskwalifikasiýasy 2029-njy ýylyň 10-njy maýynda tamamlanar. AIU-nyň çözgüdinde Kiprutonyň ençeme wagtlap, şol sanda Olimpiadada çykyş etmek mümkinçiligini ýokarlandyrmak üçin doping ulanandygy aýdylýar. Onuň antidoping pasportynda ýüze çykarylan düzgün bozmalaryň ilkinjisi 2018-nji ýylyň iýul aýy bilen senelenýär. Şu seneden başlap, onuň gazanan ähli netijeleri güýjüni ýitiren diýlip hasaplandy.
Kipruto 2019-njy ýylyň dünýä çempionatynyň bürünç medalyndan, şeýle-de 10 km aralyga şosse ylgawyndaky rekordyndan mahrum boldy. Onuň rekordy 26 minut 24 sekunta deň bolupdy. 
Türgen özüniň bigünädigi barada hiç hili subutnama bermedi, ýöne ol Sport Arbitraž Kazyýetinde (CAS) bu karara garşy çykyp biler.


17.06.2024 10:56
8930

Albaniýaly futbolçy 22-nji sekuntda Italiýa gol geçirip, rekord goýdy

Albaniýanyň milli ýygyndysynyň ýarymgoragçysy Nedim Baýrami Ýewropa çempionatlarynyň taryhynda iň çalt goly geçirdi. Ol Ýewro-2024-üň toparlaýyn tapgyrynyň birinji oýnunda Italiýanyň milli ýygyndysynyň derwezesine...

14.06.2024 15:33
7072

Awstraliýaly suwda ýüzüji 200 m aralyga erkin usulda ýüzmekde täze rekord goýdy

Iki gezek Olimpiýa çempiony Ariarne Titmus Brisbende geçirilen Olimpiadadan öňki ýaryşda 200 m aralyga erkin usulda ýüzmekde täze dünýä rekordyny goýdy. Ol bu aralygy 1 minut 52,23 sekuntda ýüzüp geçdi diýip, RIA...

13.06.2024 14:27
10833

Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy

Kriştianu Ronaldu ýokary derejede geçiren oýunlarynyň sany boýunça dünýä rekordyny goýdy. Ol Portugaliýanyň milli ýygyndysynyň Irlandiýa garşy ýoldaşlyk oýnunda meýdança çykyp, bu görkezijini 1226 oýna ýetirdi...

10.06.2024 15:31
19728

Ispaniýaly türgen pellehana ýetmänkä ýeňşini baýram edip başlap, medaldan galdy (wideo)

Rimde geçirilen Ýewropa çempionatynda çykyş eden ispaniýaly türgen Laura Garsiýa-Karo 20 km aralyga pyýada ýöreýiş ýaryşynda dördünji orny eýeläp, wagtyndan öň ýeňşi bellemegi sebäpli medalsyz galdy. Bu barada...