Toyota we Mazda maglumatlaryň galplaşdyrylmagy sebäpli bäş modeliniň önümçiligini togtatdy

  • 07.06.2024 14:01
  • 14132
Toyota we Mazda maglumatlaryň galplaşdyrylmagy sebäpli bäş modeliniň önümçiligini togtatdy

Toyota we Mazda kompaniýalary Ýaponiýanyň Ýer, infrastruktura, ulag we syýahatçylyk ministrliginiň çözgüdi esasynda 6-njy iýundan bäş modeliň önümçiligini togtatdylar. Edara kompaniýalar tarapyndan awtoulaglaryň synag netijeleri baradaky maglumatlaryň galplaşdyrylmagynyň üstüni açdy diýip, IXBT habar berýär.

Şeýlelikde, Toyota kompaniýasy Corolla Fielder, Corolla Axio we Yaris Cross modelleriniň önümçiligini 28-nji iýuna çenli togtadar. Mazda hem Roadster RF we MAZDA2 modellerini çykarmagyny togtatdy, ýöne önümçiligiň gaýtadan başlanjak senesini heniz aýtmady. Iki kompaniýanyň-da beýleki modelleri adaty ýagdaýda öndürilmegini dowam etdirer.
Geçen maliýe ýylynda Toyota-nyň ýokarda agzalan üç modeliniň umumy önümçiligi, takmynan, 130 000 awtoulag boldy, Mazda-nyň iki modeliniň önümçilik möçberi bolsa, takmynan, 15 000 birlik boldy. Önümçiligiň togtadylmagy iki kompaniýanyň hem görkezijilerine ýaramaz täsir edip biler.
Toyota, Honda we Mazda kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bu waka sebäpli ötünç soramak üçin metbugat maslahatyny geçirdiler. Toyota Group-yň prezidenti Akio Toýoda metbugat maslahatynda şeýle diýdi: “Galplyk – şahadatnama ulgamyny gowşadýan esasy mesele we awtomobil öndürijileri muny hiç haçan etmeli däldir. Toyota Group-yň ýolbaşçysy hökmünde men çyn ýürekden ötünç soraýaryn”.
Mazda-nyň prezidenti Kasuhiro Moro hem metbugat maslahatynda şeýle diýdi: “Men Mazda awtomobillerini ulanýan müşderileri birahat edýändigim üçin özümi günäkär duýýaryn. Men öz borçlaryma has jogapkärli çemeleşerin”.
Belläp geçsek, maglumatlary galplaşdyran kompaniýalaryň arasynda Toyota we Mazda-dan başga-da, Yamaha Engine, Honda Giken Industries we Suzuki bar.


düýn 14:40
7059

Akio Toýoda dawaly ýagdaýa garamazdan, Toyota-nyň ýolbaşçysy wezipesine gaýtadan saýlandy

Toyota-ny esaslandyryjy Kiitiro Toýodanyň agtygy Akio Toýoda kompaniýanyň direktorlar geňeşiniň başlygy wezipesine gaýtadan saýlandy. IXBT-iň habar bermegine görä, karar paýdarlaryň ýygnagynda kabul edilip, Toýoda...

19.06.2024 16:54
11017

Hytaýda Toyota Venza 2024 çykdy. Ilkinji müşderilere 3,4 müň dollar bonus berler

GAC Toyota bilelikdäki kärhanasy täze Toyota Venza 2024 krossowerini satuwa çykardy. Awtoulag 10 sany bezeg komplektasiýasynda görkezilýär, olaryň 5-si 2,0 litrlik benzinli hereketlendiriji, galanlary bolsa 2,5...

18.06.2024 16:36
15348

Sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we wnedorožnikleriň sanawy düzüldi

Abraýly iSeeCars çeşmesi tarapyndan geçirilen barlag 5 we 10 ýyl sürlen iň ygtybarly krossowerleriň we ulaglaryň haýsylardygyny kesgitledi. Bäş ýyl sürlen awtoulaglaryň arasynda birinji orny Chevrolet Trax eýeledi...

16.06.2024 01:40
10828

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...