ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

  • 07.06.2024 13:10
  • 17650
ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

ABŞ-nyň kongresmeni Jon Rouzyň işe getiren alty ýaşly oglunyň ýüz-gözüni oýnadyşy we hereketleri kakasynyň çykyşyndan has özüne çekiji boldy diýip, Meduza habar berýär.

3-nji iýunda Tennessi ştatyndan respublikaçy Rouz-ulusy Kongresde Donald Trampyň peýdasyna çykyş etdi. Emma tomaşaçylaryň ünsi onuň sözlerine däl-de, alty ýaşly ogly Gaýa gönükdi. Kameranyň özüne bakdyrylanyny gören oglanjyk ýüzüni-gözüni oýnadyp, her hili yşaratlary görkezip başlady.
Gaýyň gülkünç ýüzüniň wideosyna sosial ulgamlarda millionlarça gezek tomaşa edildi. Ol barada Amerikanyň iň iri habar beriş serişdeleri, şol sanda The Washington Post gazeti hem ýazdy. Gaýyň özi bolsa CNN-de peýda boldy. Gaýyň tomaşaçylaryň ünsüni özüne çekip bilmek ukybyna kongresmen Rouzyň Respublikan partiýadaky kärdeşleri-de, olaryň demokratik garşydaşlary-da ýokary baha berdiler.
Kongresmeniň özi oglunyň hokgasyna gülmek bilen jogap gaýtardy.

“Adatça, ol özüni gowy alyp barýar. Ýöne diýseň-diýmeseň, ol edil alty ýaşyndaky beýleki deň-duşlary ýaly oglanjyk"-diýip, Rouz nygtady .

Gaýyň özi kakasynyň çykyşynyň "gaty içgysgynç" bolandygyny boýun aldy we žurnalistlere ýüz-gözüni başga-da her hili edip oýnadyp bilýändigini, ýöne hemmesini bir gezekde görkezmäge taýyn däldigini aýtdy.


düýn 16:37
17802

Nýu-Ýorkda Empaýr-Steýt-Bildingiň depesinde äpet aždarha ýerleşdi

HBO Max "Tagtlaryň oýny" («Игры престолов») serialynyň spin-off-y bolan "Aždarhanyň öýi" («Дом Дракона») serialy üçin netijeli mahabat oýlap tapdy. Serialyň ikinji möwsüminiň çykmagy mynasybetli Nýu-Ýorkda Empaýr...

18.06.2024 15:41
16683

Arzuwyny hasyl etmek üçin 50 ýyl: ABŞ-nyň ýaşaýjysy özbaşdak gala galdyrypdyr

Koloradodaky kiçeňräk Raý şäherçesinde ýaşaýan Jim Bişop 50 ýyl mundan öň başlan galasynyň gurluşygyny tamamlady. Daşdan we reňklenen aýnadan gurlan adaty bolmadyk desga ýerli ýadygärlige öwrüldi we ýüzlerçe adamyň...

17.06.2024 18:44
17853

Ömrylla talyp: 49 ýaşly, 14 diplomly amerikaly Benjamin okamakdan irmeýär

49 ýaşly amerikaly Benýamin Boljeriň 14 sany alymlyk derejesi bar, emma ol şonda-da ýeten derejesi bilen kanagatlanmak islemeýär. Gyzykly ýeri, çagalygynda oňa disleksiýa, ýagny okamakda we ýazmakda kynçylyk çekýän...

16.06.2024 11:48
5403

“Weloküşt” gazak filmi Nýu-Ýorkdaky Tribeca festiwalynda iň gowy film diýlip ykrar edildi

Gazagystanyň “Weloküşt” filmi Nýu-Ýorkda geçirilen abraýly Tribeca-2024 festiwalynda “Iň oňat halkara film” kategoriýasynda ýeňiji boldy. Bu barada Deadline neşiri habar berýär. Asel Auşakimowanyň režissýorlyk...