Itlerde molekulalaryň ysyny alyp bilmek ukyby ýüze çykaryldy

  • 06.06.2024 15:04
  • 2544
Itlerde molekulalaryň ysyny alyp bilmek ukyby ýüze çykaryldy

Fin alymlary tarapyndan geçirilen täze barlag itleriň ajaýyp ys duýgusynyň bardygyny, ysyň örän az konsentrasiýasyny kesgitlemäge ukyplydygyny görkezdi. Barlagyň dowamynda, haýwanlar 10 millilitr suwda 1 molekula seýreklenen ewkalipt gidrolaty bolan predmetleri tapyp bildiler diýip, Interesting Engineering ýazýar.

Deňeşdirmek üçin, bir hamyrmaýa öýjüginde 42 million molekula bar.
Barlag Helsinki uniwersitetiniň we Gündogar Finlýandiýa uniwersitetiniň alymlary tarapyndan 15 tälim berlen itiň gatnaşmagynda geçirildi.
Şeýle hem alymlar ys almakda az tejribesi bolan itleriň tejribelilerden has gowy netije görkezendiklerine göz ýetirdiler. Alymlar tejribeli itleriň ewkaliptiň ysyny öň alandyklaryny we ony seljermek üçin has ýokary konsentrasiýa talap edýändiklerini çaklaýarlar.
Barlagyň netijeleri “Animals” žurnalynda çap edildi.


düýn 16:05
5840

Alymlar oňurgalylaryň el-aýaklaryny täzeden dikeltmek ukybyny nädip ýitirendiklerini anykladylar

Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Bioorganiki  himiýa institutynyň Döwlet ylmy merkezi we Pirogow adyndaky Russiýa Milli lukmançylyk-barlag uniwersitetiniň embrionogeneziň molekulýar esaslary barlaghanasynyň alymlary...

düýn 14:48
6312

Pompeýlerde arheologlar dini artefaktly otag tapdylar

Pompeýleriň merkezi bölegini eýeleýän IX bölekde geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň dowamynda arheologlar sakrarium - mukaddes zatlaryň saklanýan öý altary hasaplanýan bir otagy tapdylar diýip, Naked Science ýazýar...

düýn 13:03
3326

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

düýn 10:14
10481

Alymlar yssy howada bedeni sowadýan mata döretdiler

Çikago uniwersitetiniň Pritsker molekulýar inženerçilik mekdebiniň (PME) inženerleri sowadyjy häsiýetli täze mata döretdiler. Mata üç gatlakdan ybarat: daşky gatlagy ýylylygyň atmosfera çykmagyna  mümkinçilik berýär...