Wenesiýa ýene çäklendirme girizdi: syýahatçylar topary 25 adamdan köp bolmaly däl

  • 05.06.2024 14:45
  • 5045
Wenesiýa ýene çäklendirme girizdi: syýahatçylar topary 25 adamdan köp bolmaly däl

Wenesiýada syýahatçylar üçin täze çäklendirmeler hereket edip başlady. Indi sesi gaty çykaryjy gurallary ulanmak gadagan edilýär, syýahatçylar topary bolsa 25 adamdan köp bolmaly däldir. Bu çäreler syýahatçylygyň şähere ýetirýän täsirini azaltmak üçin girizildi diýip, BBC salgylanyp, russiatourism.ru habar berýär.

2024-nji ýylyň başyndan Wenesiýa şähere giriş üçin 5 ýewro möçberde töleg hem girizipdi.
250 000-e golaý ilaty bolan Wenesiýa 2019-njy ýylda 13 milliondan gowrak syýahatçyny kabul etdi. Şondan bäri jahankeşdeleriň sany azalsa-da, ýakyn ýyllarda olaryň sanynyň kowidden öňki görkezijiden ýokary bolmagyna garaşylýar.


düýn 11:08
6642

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7061

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...

13.06.2024 07:10
9910

Türkmenistan we Koreýa Respublikasy göni howa gatnawlarynyň gerimini giňelder

Günorta Koreýa bilen Türkmenistan Inçhon bilen Aşgabadyň arasynda göni howa gatnawlarynyň gerimini giňletmek babatda ylalaşdy. Bu barada Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Aşgabatda geçirilen türkmen...

12.06.2024 15:09
8007

Tailandyň hökümeti syýahatçylyk salgydyny girizmekden ýüz öwürmek kararyna geldi

2023-nji ýylyň tomsunda Tailandyň hökümeti daşary ýurtly syýahatçylardan 300 bat möçberinde (takmynan 8 dollar) ýygym almagy girizmegi tassyklapdy. Bir ýyldan soň ýurduň premýer-ministri Sretta Tawisin öňki administrasiýa...