FotoLab goşundysy arkaly futbolkalara onlaýn görnüşde surat çap etdirip bolýar

  • 05.06.2024 14:31
  • 8978
FotoLab goşundysy arkaly futbolkalara onlaýn görnüşde surat çap etdirip bolýar

Bokallara, telefon çehollaryna surat çap etmek hyzmatyny ýerine ýetirýän FotoLab ykjam goşundysy ak futbolkalara hem suratlary çap edip berýär. Munuň üçin bar gerek zat  - gerekli suratyňyz saýlap telefondan ykjam goşunda ýüklemek!

Islendik adam FotoLab ykjam goşundysynyň “Futbolkada çap etmek” diýen bölüminden futbolkany saýlap, çap etmek suratyny ýükläp biler. Soňra “Sebede” geçip, sargyt etmeli. Sargydyňyzy öýüňize getirdip hem, özüňiz baryp hem alyp bilersiňiz.
Ykjam goşundyda görkezilen baha futbolka + çap etmek girýär.
Futbolkalara çap edilen suratlar 30, 60, 90 gradus gyzgynlykda ýuwmaga çydamlydyr.

Ýakynda FotoLab-da islendik suraty telefon çehollaryna we bokallara çap edip bolýandygy barada hem habar beripdik.
FotoLab ykjam goşundysy şeýle hem Aşgabadyň çäginde pasport, wiza, işe girmek, talyp şahsyýetnamasy, ygtyýarnamalar we şahsyýetnamalar üçin gerek bolan fotosuratlary gerek bolan ölçegde onlaýn sargyt etmek mümkinçiligini hödürleýär.
Has giňişleýin öwrenmek üçin wideo serediň.
FotoLab ykjam goşundysyny şu salgylardan ýükläp alyp bilersiňiz:
Google Play we App Store


21.06.2024 15:58
11169

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30245

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27006

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20615

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...