FotoLab ykjam goşundysy arkaly telefonyň çeholyna islendik suraty çap etdirip bolýar

  • 16.04.2024 14:32
  • 10869
FotoLab ykjam goşundysy arkaly telefonyň çeholyna islendik suraty çap etdirip bolýar

FotoLab ykjam goşundysy islendik suraty telefon çehollaryna çap etmek hyzmatyny hödürleýär. Bu ykjam goşundynyň üsti bilen isleýän çeholyňyzy ONLAÝN görnüşde sargyt edip bolýar.

Munuň üçin bar gerek zat – telefonyň modelini saýlamak we haýsy suraty çap etmek isleýändigiňizi karar bermek.
Suratly çehollar telefona özboluşly görnüş berýär, onuň aýratynlygyny görkezýär. Şeýle hem telefony çyzylmakdan ýa-da tötänleýin zeper ýetirmekden goraýar. Galyberse-de, surat çap edilen çehollar dostuňyza ýa-da ýakynlaryňyza özboluşly ýakymly sowgat bolar.

Nädip sargyt etmeli:

  1. Ykjam goşundyny şu salgylardan telefonyňyza gurnaň: Android ýa-da iOS;
  2. Baş sahypada “Çeholda çap etmek” bölüme giriň;
  3. Telefonyňyzyň modelini saýlaň;
  4. Öz dizaýnyzy ýa-da taýýar şablonlardan saýlaň;
  5. Harydy sebede goşuň we sargyt ediň!

Telefonyňyz üçin öz suratyňyzy hem, ykjam goşundyda hödürlenilýän suratlary hem saýlap bilersiňiz. Şeýle hem dürli kategoriýalarda: awtoulaglar, sitatalar, haýwanlar, multfilmler we ş.m. taýýar şablonlardan saýlap bilersiňiz.
Şeýle-de öz logotipleriňizi çap etdirip bilersiňiz.
Sargyt eden çeholyňyz 1-2 günüň dowamynda taýýar bolar.
Çap etmekde diňe ýokary hilli materiallar hem enjamlar ulanylýar.
Has giňişleýin öwrenmek üçin 
wideo serediň.

Arzuw edýän çeholyňyzy ŞU GÜN sargyt ediň!


21.06.2024 15:58
11839

«Altyn gapy» dükany amatly bahadan daşky we içki gapylary hödürleýär

«Altyn gapy» dükany müşderileriň islegine görä saýlamak üçin gapylaryň giň toplumyny hödürleýär. Dükanda ýokary hilli türk, belarus, hytaý gapylary, şeýle hem Türkmenistanda öndürilen gapylar amatly bahadan hödürlenýär...

18.06.2024 18:26
30800

Aşgabatda öýde we howluda gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Tomus möwsüminde dynç almak üçin hökman deňze gitmeli diýip kim aýdypdyr? INTEX dükany maşgalaňyz üçin “deňizde dynç alşy” öýüňizden gurnamagy teklip edýär. Munuň üçin öýde-howlularda gurnalýan basseýnler ýerine...

11.06.2024 14:27
27121

Şamelek Pavilion toý dabaralary üçin Türkmenistanda ilkinji bolup üçegi aýna ýaly dury palatkalaryny hödürleýär

“Şamelek Pavilion” Türkmenistanda ilkinji bolup toý dabalary, sadakalar, doglan günler, şeýle hem köp adamly beýleki dabaralar üçin niýetlenen üçegi aýna ýaly dury, özboluşly bezegi bolan ýewro palatka hyzmatyny...

11.06.2024 13:49
20732

Aşgabatdaky «Awtomobil ulag hyzmaty» kiçi awtobus we ýeňil taksi sürüjilerini işe çagyrýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti kiçi göwrümli awtobuslaryň hem-de ýeňil taksi awtoulaglarynyň sürüjilerini işe çagyrýar. Hususan-da, "BC" topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik...