Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi

  • 05.06.2024 12:22
  • 1908
Hökümetara türkmen-koreý toparynyň 9-njy mejlisi geçirildi

3-nji iýunda wideoaragatnaşyk arkaly Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň nobatdaky 9-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine iki ýurduň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary hem-de wekilleri gatnaşdylar diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahymberdi Jepbarow, Koreýa Respublikasynyň wekiliýetine bolsa, bu ýurduň Söwda, senagat we energetika ministri An Dokgyn ýolbaşçylyk etdi.
Mejlisiň dowamynda ykdysadyýet, himiýa, nebitgaz, saglygy goraýyş ýaly ugurlar boýunça döwletara hyzmatdaşlygy meseleleriniň giň toplumy ara alnyp maslahatlaşyldy. Özara gyzyklanma esaslanýan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň hil taýdan täze derejä çykarylýandygy aýratyn bellenildi. Şu nukdaýnazardan, iki ýurduň ykdysady gazananlaryny nazara almak bilen, söwda, maýa goýum we ulag pudaklaryndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmekde uly mümkinçilikleriň bardygy tassyklandy.
Şeýle hem Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmekde hem-de berkitmekde iň ýokary we ýokary derejelerdäki geçirilýän duşuşyklara uly ähmiýet berilýändigi aýratyn nygtaldy.
Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-koreý toparynyň 9-njy mejlisiniň netijeleri boýunça degişli Teswirnama gol çekildi.


şu gün 08:48
1213

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasynyň esasy resminamalarynyň biri bolan “Ýewraziýa patent Konwensiýasynyň senagat nusgalaryny goramak hakyndaky Teswirnamasyna” goşulmagy meýilleşdirýär. Degişli teklibi 14-nji...

düýn 23:40
5423

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny we tehniki häsiýetnamalaryny öwrener. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

düýn 22:36
21033

Türkmenistanda Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekildi. 19-njy iýunda hem dynç alnar

Türkmenistanda üç günläp, ýagny 16-17-18-nji iýunda Gurban baýramy bellenilip geçiler. 16-njy iýundaky dynç güni bolsa 19-njy iýuna — çarşenbe gününe geçiriler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde bellenip...

düýn 14:12
7975

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...