Türkmenistanyň diplomatlary daşary ýurtlarda welosipedli ýörişleri guradylar

  • 04.06.2024 15:23
  • 10648
Türkmenistanyň diplomatlary daşary ýurtlarda welosipedli ýörişleri guradylar

BMG-niň Baş Assambleýasy tarapyndan 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy bilen yglan edilen Bütindünýä welosiped güni mynasybetli daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynda sport çäreleri geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-i habar berdi.

2024-nji ýylyň 31-nji maýynda London şäherinde Türkmenistanyň Beýik Britaniýadaky Ilçihanasy Bütindünýä welosiped gününe hem-de Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan medeni we sport çärelerini geçirdi. Bu çärä Ilçihananyň işgärleri we Beýik Britaniýada bilim alýan türkmen talyplary gatnaşdylar.

Şol gün Rumyniýadaky Türkmenistanyň Ilçihanasynyň howandarlygynda Buharest şäherinde hem meňzeş çäre geçirildi. Sport çäresi ýerli häkimligiň we «Ýaşyl rewolýusiýa» birleşiginiň goldawy bilen Patyşa Maýkl I seýilgähinde guraldy. Oňa Rumyniýada akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary we wekilleri, türkmen diasporasynyň wekilleri hem-de talyplar gatnaşdylar.
Şeýle hem Pakistan Yslam Respublikasyndaky Türkmenistanyň Ilçihanasy Pakistanyň Daşary işler ministrligi we «Serena myhmanhanalary» kompaniýasy bilen bilelikde sagdyn durmuş ýörelgesini we degişli Durnukly ösüş maksatlaryny amala aşyrmaga goşant goşýan ekologiýa taýdan arassa ulag görnüşlerini wagyz etmek maksady bilen «Bütindünýä welosiped güni – 2024» atly dabarany gurady.

Saud Arabystany Patyşalygyndaky Türkmenistanyň Ilçihanasy ýurduň Welosiped federasiýasy bilen bilelikde Er-Riýad şäherinde welosiped ýörişini gurady. Bu çärä Türkmenistanyň Ilçihanasynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary, Saud Arabystany Patyşalygynyň Welosiped federasiýasynyň ýolbaşçylary we wekilleri, Patyşalygyň milli welosiped toparynyň türgenleri, ýetginjekler we mümkinçilikleri çäkli çagalar gatnaşdy.
2-nji iýunda Ermenistan Respublikasyndaky Türkmenistanyň Ilçihanasy Ýerewan şäher häkimligi bilen bilelikde welosiped ýörişini gurady. Welosiped ýörişi Ýerewanyň merkezi şaýollarynyň birinde geçirildi. Ýörişe Ermenistanda akkreditirlenen diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylary we wekilleri, Daşary işler ministrliginiň işgärleri we maşgala agzalary, Ermenistanyň Welosiped federasiýasynyň agzalary, türgenler we paýtagtyň ýaşaýjylary gatnaşdy.

3-nji iýunda Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy, Gruziýanyň Milli welosiped federasiýasynyň ýardam bermeginde Bütindünýä welosiped gününe hem-de Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan «Tbilisi-Mtskheta-Tbilisi» ugry boýunça welosiped ýörişini gurady. Bu ýol Tbilisiniň merkezi köçelerini, şeýle hem gadymy paýtagt Mtskhetany öz içine alýar.
Mundan başga-da, Türkiýäniň, BAE-niň, Russiýanyň, Germaniýanyň, Gazagystanyň, Fransiýanyň, Hindistanyň paýtagtlarynda we Birleşen Arap Emirliklerindäki Türkmenistanyň Baş konsullygynyň guramagynda Dubaý şäherinde welosiped ýörişleri geçirildi. Köpçülikleýin ýörişlere ýurduň diplomatik wekilhanasynyň işgärleri we olaryň maşgala agzalary, türkmen diasporasynyň wekilleri we talyplar gatnaşdylar.


14.06.2024 16:48
9305

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
15501

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14193

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...

10.06.2024 15:11
21657

Türkmen pälwany Russiýadaky Fight Nights ýaryşynda ilkinji gezek çykyş eder

14-nji iýunda türkmen pälwany Şazada Ataýew garyşyk başa-baş söweş sungaty boýunça ilkinji gezek abraýly ýaryşda çykyş eder. Onuň garşydaşy Elektrostal şäherinden tejribeli söweşiji Andreý Baranowskiý bolar. Fight...