Günorta Koreýa Aýa we Marsa barmak meýilnamasyny yglan etdi

  • 04.06.2024 15:04
  • 4612
Günorta Koreýa Aýa we Marsa barmak meýilnamasyny yglan etdi

Günorta Koreýa 2032-nji ýyla çenli Aýa we 2045-nji ýyla çenli Marsa öz apparatlarynyň ugradylmaga gönükdirilen giň kosmos maksatnamasyny yglan etdi diýip, Phys.org habar berýär.

Prezident Ýun Sok Ýol ýakyn onýyllyklarda barlag üçin 70 milliard dollar beriljekdigini habar bedi.
Maksatnamanyň çäginde, Koreýa NASA-nyň 2026-njy ýyla çenli astronawtlary Aýa ugratmagy maksat edinýän “Artemida-3” missiýasyna işjeň gatnaşmagy meýilleşdirýär. Şeýle hem ýurtda 2032-nji ýylda Aýa öz apparatlaryny ibermek missiýasyny, 2045-nji ýylda bolsa Mars missiýasyny işläp düzmek meýilleşdirilýär.
Uly meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin Günorta Koreýa diňe döwlet çeşmeleri däl, eýsem, hususy çeşmeleri hem özüne çekýär. Barlag we işläp düzmek maksatnamasyna NASA-nyň tejribeli hünärmeni Jon Li ýolbaşçylyk eder. Aý zonduny we täze uçuş ulaglaryny döretmek taslamalary Hanwha Aerospace we Perigee Aerospace bilen bilelikde amala aşyrylar.


şu gün 00:02
4147

Starliner bilen bagly näsazlyklar: ekipažyň yzyna gaýdyp gelmegi 26-njy iýuna süýşürildi

NASA we Boeing Starliner-yň Halkara kosmos stansiýasyndan (HKS) yzyna gaýdyp gelmegini yza süýşürmek kararyna geldiler. Ilkibaşda gämi 14-nji iýunda stansiýadan aýrylar diýlip meýilleşdirildi, soň sene 18-ine süýşürildi...

18.06.2024 13:03
4491

NASA 1977-nji ýylda uçuran “Woýajer-1” enjamy bilen aragatnaşygy dikeldip başardy

Planetalar arasy barlag zondy bolan “Woýajer-1” köp aýlyk bökdençlikden soň ýene Ýere ylmy maglumatlary iberip başlady. NASA iň uzakdaky işjeň barlag zondy bolan apparatyň işleýşini inženerleriň doly dikeldendigini...

17.06.2024 22:44
7072

Aý tozanyndan we kosmos galyndylaryndan kosmosda ýangyç öndürmek teklip edilýär

Waterloo uniwersitetiniň täze energiýa barlaglary laboratoriýasynyň alymlary ýerli çeşmelerden peýdalanyp, Aýda ýangyç öndürmegiň usulyny tapdylar. Barlagçylar Aýyň topragynyň üstki gatlagy bolan regolitiň özünde...

17.06.2024 18:08
3926

ESA-nyň hemralary Güni öwrenmek üçin emeli Gün tutulmasyny dörederler

Ýewropanyň kosmos gullugy (ESA) Günüň täjini öwrenmek maksady bilen Proba-3 missiýasyny uçurmaga taýynlanýar. Phys.org-yň habar bermegine görä, munuň üçin biri-birinden 144 metr daşlaşjak iki hemra ulanylar, olaryň...