Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby Pyraga bagyşlanan döredijilik we çeper okaýyş bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

  • 04.06.2024 11:27
  • 3916
Magtymguly adyndaky TDU-nyň talyby Pyraga bagyşlanan döredijilik we çeper okaýyş bäsleşiginiň ýeňijisi boldy

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Amandursun Annanazarowa Türkmenistanyň ýokary we mugallymçylyk, lukmançylyk orta hünär okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen «Aýdar Magtymguly, sözüm älemdir» atly döredijilik we çeper okaýyş bäsleşiginiň jemleýji tapgyrynyň ýeňijisi diýlip yglan edildi. Bu barada uniwersitetiň resmi saýtynda habar berilýär.

Döredijilik we çeper okaýyş bäsleşigine gatnaşýan talyplaryň her biri iki sany goşgyny ýerine ýetirdiler. Olar, ilkibaşda, Magtymguly Pyragynyň bir goşgusyny aýdyp berdiler. Ikinji goşgy bolsa talybyň özüne degişli bolup, söz ussadynyň edebi mirasynyň gymmatyny, durmuşdaky we umumadamzat medeniýetindäki ähmiýetini wasp etmäge bagyşlandy. Olar ýerine ýetirilende şygryň sözlerini dogry, doly manysyny ýüze çykaryp aýtmak, ses, hereket, keşp döretmek arkaly artistlik ukyplaryny — hyjuwlylygy, temperamenti ýüze çykarmak talap edildi. Şertleriň dowamynda goşmaça sahnalaşdyrylan çykyşlar, wideoşekiller hem görkezildi.
Üçünji şertde bäsleşige gatnaşyjylar akyldar şahyryň terjimehalyna we edebi mirasyna degişli bijeli soragy çekip, oňa bir minudyň dowamynda pikirlenip, dogry jogap bermek boýunça bäsleşdiler.
Amandursun Annanazarowa türkmen dili we edebiýaty fakultetiniň žurnalistika hünäriniň 4-nji ýyl talyby.


13.06.2024 07:39
3708

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
8064

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5175

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
39376

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...