Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

  • 03.06.2024 11:43
  • 3447
Aşgabatda Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanan maslahat geçirildi

1-nji iýunda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Çagalary goramagyň halkara gününe bagyşlanyp maslahat geçirildi.

Maslahata Türkmenistanyň DIM-niň, diplomatik wekilhanalaryň we halkara guramalarynyň wekilleri, şeýle hem jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdylar. Dabaranyň barşynda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa, ÝB-niň Türkmenistandaky ilçisi Beata Peksa, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko, ÝUNISEF-iň Türkmenistandaky wekiliniň wezipesini ýerine ýetiriji Aleksandru Nartea, ÝHHG-niň Türkmenistandaky Merkeziniň ýolbaşçysy Jon MakGregor, Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil, adalatçy Ýazdursun Gurbannazarowa, Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş Ylmy-kliniki merkeziň lukmany Allanur Saryýew çykyş etdi.
Maslahatyň barşynda oňa gatnaşyjylar çagalaryň hukuklaryny goramak ulgamynda Türkmenistanyň döwlet syýasatyny, şeýle hem bu ugurda halkara hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklary berkitmegiň ädimlerini maslahatlaşdylar.


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...