4 müň dollarlyk bitkoin gapjygynyň ýitirilen parolyny, gymmaty 3 million dollara galanda açyp bildi

  • 02.06.2024 23:27
  • 15820
4 müň dollarlyk bitkoin gapjygynyň ýitirilen parolyny, gymmaty 3 million dollara galanda açyp bildi

11 ýyl mundan ozal özüniň 43,6 bitkoinli kripto-gapjygynyň parolyny ýitiren bir adam inžener-hakeriň kömegi bilen serişdesini yzyna alyp bildi diýip, Independent neşiri ýazýar.

2013-nji ýylda kripto-gapjygyň eýesi RoboForm-yň kömegi bilen parol döredip, ony şifrlenen TrueCrypt konteýnerinde saklap galdy. Ýöne ol konteýneriň zaýalanandygy sebäpli parola elýeterliligini ýitirdi. Şol wagt gapjykdaky bitkoinleriň bahasy, takmynan, 4 müň dollardy, ýöne 2024-nji ýyla çenli ol 3 mln dollara çenli ýokarlandy.
Ulanyjy inžener we haker Jo Granda (Kingpin hökmünde tanalýar) kömek sorap ýüz tutdy. Ilkibaşda Grand ýumşy ýerine ýetirmegiň mümkin däldigi sebäpli ýüz öwürdi, ýöne onuň kärdeşi Bruno gapjygyň özüne däl-de, RoboForm-a “hüjüm etmegi” teklip etdi.
Hakerler barlag geçirip, RoboForm parol döredijisinde parollaryň döredilen senesini bilip, olary kesgitlemäge mümkinçilik berýän gowşaklygy tapdylar: ýagny, RoboForm kompýuteriň häzirki senesiniň we wagtynyň esasynda açar döredýär eken.
Grand we Bruno ulgam wagtyny 11 ýyl yza gaýtardylar we RoboForm-yň şol döwürde döredip biljek ähli parollaryny barlap gördüler. Netijede, olara dogry paroly tapyp, Maýka gapjyga elýeterliligi gaýtaryp bermek başartdy.
Bilermenler bu döwüş usulynyň 2015-nji ýyldan soň döredilen parollar bilen işlemeýändigini, sebäbi RoboForm-yň şondan bäri öz platformasyny täzeländigini belleýärler. 


16.03.2024 22:49
12318

Bitkoiniň awtory näbelliligine galýar. Kazyýet Kreýg Raýty onuň döredijisi hökmünde ykrar etmedi

Angliýanyň we Uelsiň Ýokary kazyýeti awstraliýaly telekeçi we alym Kreýg Raýtyň Satoşi Nakamoto lakamy bilen gizlenýän bitkoin döredijisi däldigi barada karar berdi. Bu barada The Guardian habar berýär. Degişli...

29.02.2024 15:11
2674

Kripto-bazary soňky iki ýylda ilkinji gezek 2,4 trln dollara çenli ýokarlandy

Kriptowalýuta bazary 2,437 trln dollar kapitalizasiýa ýetmek bilen, güýçli ösüşi görkezýär. Kripto-aktiwleri bu görkezijä soňky iki ýylda ilkinji gezek ýetdiler diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Ösüşiň esasy...

04.01.2024 16:57
4367

Bitkoiniň bahasy 2022-nji ýylyň aprelinden bäri ilkinji gezek 45 müň dollardan geçdi

2022-nji ýylyň 5-nji aprelinden bäri ilkinji gezek söwda sessiýasynda bitkoiniň bahasy 45 müň dollardan geçdi. Muňa Coindesk platformasynyň maglumatlary şaýatlyk edýär diýip, Trend habar berýär. Walýuta ösmegini...

03.12.2023 20:23
6389

Bitkoiniň bahasy 2022-nji ýylyň 4-nji maýyndan bäri ilkinji gezek 39 müň dollardan geçdi

Söwda sessiýasynda bitkoiniň bahasy 2022-nji ýylyň 4-nji maýyndan bäri ilkinji gezek 39 müň dollardan ýokary galdy. Muňa Coindesk platformasyndaky maglumatlar güwä geçýär. Şeýlelik bilen, Aşgabat wagty bilen 00:10...