Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

  • 02.06.2024 22:38
  • 12371
Bloger Apple-iň ussahanasyna baryp, iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezdi

Internetde bloger Markus Braunliniň Apple kompaniýasynda iPhone-yň berkliginiň nädip barlanýandygyny görkezýän wideoýazgysy peýda boldy. Braunli kompaniýanyň synag laboratoriýasyna girmäge ygtyýar alyp, smartfonlaryň synagdan geçirilişiniň dürli tapgyrlaryny wideo düşürdi.

iPhone-lar basyş astynda suwa çümdürilip, yzgar geçirijiligi barlanylýar. Şeýle-de, smartfonlar edil hakyky şertlerdäki ýaly dürli belentliklerden we dürli tekizlikleriň üstüne gaçyrylyp görülýär. Mundan hem başga, enjam titremä çydamlylygyny  barlamak üçin ýörite gurluşlarda silkelenýär.
Braunliniň wideolaryny görüp, Apple-iň öz smartfonlarynyň we beýleki önümleriniň hiline gözegçilik etmek meselesine näderejede çynlakaý garaýandygy  barada düşünje alýarsyň.


10.06.2024 14:02
7289

Apple geljekki iPhone we iPad-yň ekranlarynyň epininiň çyzygyny aýyrmak üçin Samsung bilen LG-ä ýüz tutdy

Apple geljekki enjamlarynyň eplenýän ekranlarynyň işlenip düzülmegi üçin Samsung Display we LG Display kompaniýalaryna ýüz tutdy. Samsung täze iPhone üçin niýetlenen 7-8 dýuýmlyk panel döreder. Epiniň 2 gönüşi...

30.05.2024 22:21
5942

Apple “sanly daşy” patentledi. Gürrüň näme barada?

Internet torunda Apple-iň geljekde satuwa çykyp biljek täze interaktiw gajeti barada maglumatlar peýda boldy. ABŞ-nyň haryt nyşanlary we patent boýunça edarasy kompaniýanyň “Digital Stone” (“sanly daş”) atly gurluşy...

21.05.2024 13:28
6459

Apple taryhda iň inçe iPhone-yň peýdasyna iPhone Plus-dan ýüz öwrüp biler

Apple kompaniýanyň taryhynda iň inçe smartfon boljak täze iPhone-ny çykarmaga taýynlanýar. iPhone 17 Slim diýlip atlandyrylýan bu modeliň 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda iPhone 17 bilen birlikde hödürlenmegine garaşylýar...

14.05.2024 11:59
3782

Apple “akylly gysdyrgyjy” patentledi: gajetde gulaklygyň we smartfonyň aýratynlyklary bar

Apple “ugrukdyrylan sesli dakylýan enjam” - gulaklyklara (nauşniklere) alternatiwa bolup biljek we smartfonlaryň köp aýratynlyklaryny özünde saklaýan kindiwanja gysdyrgyç üçin patent aldy diýip, Mail.ru ýazýar...