Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasy täze baş direktoryny saýlady

  • 02.06.2024 01:58
  • 3945
Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasy täze baş direktoryny saýlady

26-30-njy maý aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Fransiýanyň Pariž şäherinde geçirilýän Haýwanlaryň saglygyny goramak boýunça Bütindünýä guramasynyň (WOAH) wekilleriniň Assambleýasynyň 91-nji umumy mejlisine gatnaşdy.

Özüniň 100 ýyllygyny belleýän WOAH-yň mejlisiniň çäklerinde dünýäde haýwanlaryň saglygy üçin durnukly geljegi bilelikde döretmek meseleleri we häzirki döwürde guramanyň gazanan üstünlikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
28-nji maýda WOAH-yň Baş direktory wezipesine geçirilen saýlawlaryň netijesi boýunça agzalan wezipä Fransiýa Respublikasyndan dalaşgär Emmanuel Subeýran 2024-2029-njy ýyllar döwri üçin saýlanyldy diýip, Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär.


şu gün 15:59
2056

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

şu gün 15:49
1733

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

şu gün 15:24
1046

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...

düýn 15:22
6957

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...