Ýaponiýada dünýäde ilkinji agaç hemra döredildi

  • 02.06.2024 01:19
  • 8338
Ýaponiýada dünýäde ilkinji agaç hemra döredildi

Ýapon alymlary dünýäde ilkinji agaç hemrany döretdiler we ony üstümizdäki ýylyň sentýabr aýynda kosmosa uçurmagy meýilleşdirýärler. LignoSat diýip atlandyrylan hemra magnoliýadan ýasalyp, gyraňlarynyň uzynlygy 10 santimetre barabar kubdur. Bu daragtyň agajy berkligi we çeýeligi, şeýle hem kosmosyň aşa agyr şertlerine çydamlydygy üçin saýlandy diýip, Phys.org ýazýar.

LignoSat taslamasy 2020-nji ýylda Kioto uniwersitetiniň we Sumitomo Foresty tokaý işläp bejeriş korporasiýasynyň bilelikdäki gözleg topary tarapyndan işe girizildi. Taslamanyň maksady - ekologiýa taýdan arassa kosmos gözlegleri üçin täze mümkinçilikleri açmak. Bu pikiriň özeni geljekde agaçdan ýasalan hemralary döretmekden ybaratdyr, olar Ýere gaýdyp gelýärkä atmosferada doly ýanar we kosmosda galyndy galdyrmaýar.
LignoSat-yň agramy bary-ýogy 1 kg, diwarynyň galyňlygy 4-5,5 mm. Gurluşynda berkidiji ýa-da ýelim ulanmazdan, ýaponlaryň adaty agaç işläp bejeriş usullary ulanyldy. Hemra öz ýagdaýy barada maglumat ýygnamak üçin datçikler bilen enjamlaşdyrylandyr.
Synag hemrasy synaglardan geçirmek üçin Ýaponiýanyň Aerokosmos gözleg gullugyna (JAXA) geçiriler. Soňra ol SpaceX raketasynda orbita uçurylar. Hemra orbita çykandan soň oňa Ýerden gözegçilik ediler we alnan maglumatlar alymlara kosmosda agaç materiallarynyň özüni alyp barşyna has gowy düşünmäge kömek eder.


düýn 15:15
14101

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...

düýn 15:08
9512

300 000 ýyl mundan ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň daş keşbi nähili bolupdyr

Alymlar 300 000 ýyl ozal ýaşap geçen iň gadymy adamyň keşbini täzeden dikeltdiler. 2017-nji ýylda Marokkodan tapylan kelleçanagyň kömegi bilen onuň  ýüzüni täzeden dikeltmek mümkin boldy diýip, The Guardian habar...

düýn 15:05
3439

Özboluşly aýratynlyklara eýe bolan “aýna görnüşli gel” döredildi

Demirgazyk Karolina uniwersitetiniň alymlary aýna polimerleriň we gelleriň häsiýetlerini özünde birleşdirýän täze “aýna görnüşli gel” döretdiler. Nature ylmy žurnalynda çap edilen makalada aýdylyşyna görä, ol 50%...

22.06.2024 20:07
5840

Boeing Starliner-iň yzyna gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen ýene yza süýşürildi

Boeing korporasiýasynyň iki astronawt bilen CST-100 Starliner gämisiniň orbitadan Ýere gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen yza süýşürildi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli...