Magtymguly etrabynda täze çagalar dynç alyş merkezi açyldy

  • 01.06.2024 12:04
  • 11837
Magtymguly etrabynda täze çagalar dynç alyş merkezi açyldy

31-nji maýda Magtymguly etrabynda “Arkadagly nesiller” döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň gurlup ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.

Mälim bolşy ýaly, durmuş, ykdysady we medeni ösüşde iň ýokary görkezijileri gazanmak ugrunda her ýylda geçirilmegi däbe öwrülen bäsleşigiň jemleri boýunça Balkan welaýatynyň Magtymguly etraby welaýatlaryň etraplarynyň, etrap hukukly şäherleriniň arasynda ýeňiji boldy hem-de hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Buýrugyna laýyklykda, 1 million amerikan dollary möçberinde pul baýragy bilen sylaglanyldy. Bu serişdeler şu gün dabaraly açylýan çagalar dynç alyş merkeziniň gurluşygyna we ondaky desgalaryň öňdebaryjy enjamlar bilen üpjün edilmegine gönükdirildi.Toplum çagalar dynç alşynyň guralmagy babatda häzirki zaman talaplaryna we gurluşyk ülňülerine laýyklykda gurlupdyr. Dynç alyş merkezinde maşgala bolup dynç almak üçin hem amatly şertler döredilipdir. Bu ýerde ulular, eýýäm kiçi ýaşdan başlap işjeň dynç almak, sport bilen meşgullanmak endiklerini kemala getirýän çagalar öz boş wagtyny gyzykly we şadyýan geçirip bilerler. Merkeziň çäginde dürli attraksionlar, oýun enjamlarynyň zaly, garbanyşhana, çaga oýnawaçlarynyň dükany we beýlekiler ýerleşdirilipdir. Bu ýere gelýänler üçin baglaryň saýasynda amatly oturgyçlar hem goýlupdyr.


şu gün 14:30
849

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

düýn 17:29
4390

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
20192

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5135

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...